مي تراود مهتاب/ مي درخشد شب تاب نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك/غم اين خفته ي چند خواب در چشم ترم مي شكند/نگران با من استاده سحر شعر حس زیبای را در انسان بوجود می آورد که بسته به عمق درک شنونده آن می تواند درهای جدیدی از دنیا را برای او بگشاید . ما شاعران بزرگی داریم که شعر های آنها را در این بخش خواهیم آورد . امیدواریم رضایت شما جلب شود
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا