بافتنی/ بافت 2 مدل زیبا کت زنانه و مردانه

پنج‌شنبه 22 مهر 1400 دسته‌بندی نشده

مدل اول کت فانتزی زنانه :

وسایل مورد نیاز :

6 کلاف 100 گرمی، میل شماره ی 5/5 ، و 2 عدد بندینک چرمی

طریقه بافت یک تکه جلو :

۴ دانه سر انداخته شود . هر یک رج در میان یک دانه در یک سمت بافت اضافه کنید تا تعداد دانهها به ۴۰ دانه برسد . بعد از آن تا بلندی ۲۰ سانتی متر با بافت یک رج از زیر ، یک رج از رو تا بلندی ۲۰ سـانتی متر بدون اضافه کردن ببافید . سپس جهت گودی حلقه آستین از یک طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه هر یک رج در میان کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی متر هر یک ج در میان یک دانه از سمت دیگر بافت کم کنید ( سمت یقه ) دانههای باقی مانده را کور کنید و تکهبعدی جلو را به همین صورت ببافید .

طریقه بافت تکه پشت:

۸۲ دانه انداخته شـود و با بافت یک رج از زیر- یک رج از رو تا بلندی ۵۱ سانتی متر ببافید و بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان از هر دو طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه کم کنید و بافت را تا بلندی ۱۷ سانتی متر ببافید . سپس جهت گودی یقه پشت از سمت راست بافت به اندازه دانههای سرشانه تکه جلو جدا کرده و با رج رفت و برگشت تا بلندی ۳ سانتی متر ببافید . از سمت چپ نیز به اندازه سمت راست دانه جدا کنید و دانههای باقی مانده وسط را کور کنید و دانههای سمت چپ را نیز مانند سمت راست ببافید .

طریقه بافت آستین:

۵۴ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۷ سانتیمتر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید . در ادامه با بافت یک رج از زبر- یک رج از رو تا بلندی ۵۲ سـانتیمتر ببافید . هر ۵ سانتیمتر یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید . بعد از آن جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان

1 +2 +3 دانه کم کنید .بافت را تا بلندی ۱۸ سانتی متر ، هر یک رج درمیان در هر دو طرف ۱ دانه کم کنید . دانههای باقی مانده را کور کنید . آستین بعدی را هم به همین صورت ببافید . درزهای سرشانه و درزهای کناری و آستین ها را به هم وصل کنید

طریقه بافت یقه:

جهت بافت یقه ۵۰ دانه انداخته شود . با بافت کشباف ۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو تا بلندی ۸۵ سانتی متر ببافید .  را کور کنید . نوار بافته سر شده را به دور یقه بدوزید .

جهت بافت سجاف:

۱۲ دانه سر انداخته شود . با بافت کشباف یکی از زیر- یکی از رو تا بلندی ۲۲۰ سانتی متر ببافید . از لبه یقه سمت راست تا لبه سمت چپ و پایین تکه پشت دور تـا دور بدوزید . جهت زیبایی بیشـتر دو عدد بندینک چرمی به دو طرف سحاف در قسمت یقه بدوزید.

انهدام باند خاله و خواهرزاده با 200 سرقت - حوادث

مدل دوم کت مردانه:

وسایل مورد نیاز:7 کلاف 100 گرمی _ میل شماره 4/5_ 5 عدد دکمه

طریقه بافت یک تکه جلو:

۵۵ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۵ سانتی متر بافت رکن ببافید . بعد از آن با مدل داده شده طبق نقشه تا بلندی ۴۰ سانتی متر ببافید . سپس جهت گودی حلقه آستین از یک سمت بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه هر یک رج در میان کم کنید و بافت را تا بلندی ۱۳ سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن از سمت دیگر بافت جهت گودی یقه هر یک ج در میان یک دانه کم کنید . تابلندی ۱۳ سانتی متر دیگر به همین صورت ببافید.دانهها را کور کنید . تکه بعدی جلو را به همین صورت ببافید .

طریقه بافت تکه پشت:

۱۱۰ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۵ سانتی متر بافت رکن ببافید و سپس مانند تکه جلو طبق مدل داده شده تا بلندی ۴۰ سانتی متر ببافید . بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان در هر دو طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه کم کنید . بافت را تا بلندی ۲۳ سانتی متر ادامه دهید . سپس جهت گودی پشت یقه به اندازه سرشانه جلو از سمت راست تکه پشت دانه جدا کرده و تا بلندی ۳ سانتی متر با ج رفت و برگشت ببافید . از سمت چپ به اندازه سمت راست دانه جدا کرده و دانه های باقی مانده وسط را کور کنید و دانههای سمت چپ را نیز مانند سمت راست ببافید .

طریقه بافت آستین :

۵۶ دانه سر انداخته شود.تابلندی ۵ سانتی متر بافت رکن ببافید . بعد از آن طبق مدل و نقشه داده شده تا بلندی ۳۹ سانتی متر ببافید.هر ۳ رج یکبار یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید و بافت را تا بلندی ۳۹ سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن جهت گودی حلقه آستین در هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱ + ۲ + ۳ دانه کم کنید و در ادامه هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۶ سانتی متر ادامه دهید . آستین بعدی را نیز به همین صورت ببافید.درزهای سرشانه و درزهای کناری و آستین ها را به هم دوخته و جهت بافت یقه و سجاف از لبه پایین تکه جلو سمت راست دور تا دور تا لبه پایین تکه جلو سمت چپ ۱۲۴ دانه گرفته و با بافت رکن تا بلندی ۵ سانتی متر ببافید . در هنگام بافت در سمت چپ سجاف ۵ جادکمه به فاصله باز کنید . در سمت راست ۵ عدد جادکمه بدوزید .

دستور پخت کیک اسفنجی با ماست

نحوه پخت کیک اسفنجی با ماست

بافت سرهمی نوزادی

بافتنی/بافت سرهمی نوزادی زیبا

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا