تعبیر خواب ماهی/ دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

چهارشنبه 11 فروردین 1400 تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی:

اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد.

 

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب شنا کردن ماهی در آب

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

 

ماهیگیری در آب گل آلود در خواب به چه معناست؟

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

 

تعبیر خواب گرفتن ماهی

اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .

 

تعبیر خواب قورت دادن ماهی

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد

 

تعبیر خواب ماهی شور

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

 

تعبیر خواب ماهی کوچک

دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه  ،ضرر و زیان ،شکست

 

تعبیر خواب ماهی مرده

دیدن ماهی مرده در خواب  نشانه آن استنشانه ناراحتی است یا  در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب برنج/دیدن برنج در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب ماهی های رنگی:

تعبیر خواب آب متعفن:

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه بیماری و حبس و محکومیت است.

 

تعبیر خواب ماهی سفید:

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه بخت و اقبال است

 

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی:

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه پول و مال است

 

تعبیر خواب ماهی قرمز :

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه  بزرگی و شکوه است و  نشانه‌ى خوش شانسى

 

تعبیر خواب ماهى قزل ‌آلا :

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.

 

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی از دید بزرگان:

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

 

حضرت دانیال می گوید :

  • اگر خواب ببینید که ماهی های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت می باشد.
  • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.

 

یوسف نبی می گوید : 

دیدن ماهی در خواب را نشانه روزی می داند.

 

جابر مغربی می گوید : 

دیدن ماهی تازه در خواب را نشانه غنیمت می باشد.

همراه ما باشید………

تعبیر خواب مو / تعبیرخواب ریزش مو

تعبیر خواب روسری/دیدن چارقد در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا