تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

سه‌شنبه 4 مرداد 1401 تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ماهی چیست؟

تعبیر خواب ماهی زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند.

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

 

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب شنا کردن ماهی در آب

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

دیدن خواب ماهی که در حال شنا کردن است، نشان دهنده نگرش‌های بیننده خواب در زندگی می‌باشد. در تعبیری دیگر دیدن خواب شنای ماهی نشان دهنده درک و فهم بیننده خواب است.

اگر فرد در خواب خود اقدام به گرفتن ماهی سفید کند، به این معنی است که او باورهای روحی خود را زیر سوال می‌برد.

تعبیر خواب خوردن ماهی

خوردن ماهی، دارای چندین تعبیر به شرح موارد زیر می‌باشد:

  • نمادی از باورهای بیننده خواب
  • وضعیت روحی
  • شانس
  • انرژی و غنا
  • غذای روح

تعبیر خواب ماهی پخته

اگر فردی در عالم خواب ببیند که در حال خوردن ماهی پخته می‌باشد، به این معناست که به درک جدیدی از احساسات روحی خودش رسیده است.

تعبیر خواب تمیز کردن ماهی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال پاک کردن یک ماهی است، به این معنی می‌باشد که او برای ابراز احساساتش به دیگران، آن‌ها را تغییر می‌دهد.

در واقع بیننده خواب سعی دارد، خودش را سانسور کند و احساساتش را به گونه‌ای به دیگران ابراز نماید که قابل ارائه باشد.

تعبیر خواب تیغ ماهی

تیغ ماهی در خواب نشان دهنده افکار قدیمی بیننده خواب است. در واقع افکار قدیمی که پرورش پیدا کرده و به ایده‌هایی رسیده است.

تعبیر خواب حمله ماهی کوچک به ماهی بزرگ

اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی کوچک به ماهی بزرگی حمله می‌کند، به این معنی است که در هر اقدامی نباید هیچ کسی دسته کم گرفته است. بیننده خواب باید متناسب با شرایط خودش متوجه شود که آیا در نقش ماهی کوچک است و یا ماهی بزرگ. تشخیص این موضوع مسیر تعبیر خواب را مشخص می‌کند.

تعبیر خواب حمله ماهی بزرگ به بیننده خواب

اگر فردی در خواب ببیند که یک ماهی خیلی بزرگ به او حمله می‌کند، نشان دهنده این است که بیننده خواب قصد دارد از یک مساله احساسی دوری کند.

در تعبیری دیگر ماهی بزرگ به افرادی شباهت دارند که در زندگی واقعی سعی می‌کنند قدرت و توانایی‌های فرد را نادیده بگیرند و او را از بین ببرند.

تعبیر خواب بازار فروش ماهی

دیدن بازار فروش ماهی در خواب به عقیده یونگ، دارای تعبیر لذت و شادی است.

تعبیر خواب ماهی فاسد و پوسیده

اگر فردی یک ماهی فاسد و پوسیده را در بازار ماهی ببیند به این معناست که او دارای غمی در سینه‌اش است، اما طوری نمایان می‌کند که انگار شاد است و هیچ مشکلی ندارد.

تعبیر خواب ماهیگیری در آب گل آلود

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند.

 

تعبیر خواب گرفتن ماهی

اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .

 

تعبیر خواب قورت دادن ماهی

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد.

 

تعبیر خواب ماهی شور

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

 

تعبیر خواب ماهی کوچک

دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه  ،ضرر و زیان ،شکست.

 

تعبیر خواب ماهی مرده

دیدن ماهی مرده در خواب  نشانه آن استنشانه ناراحتی است یا  در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب ماهی های رنگی

تعبیر خواب ماهی های رنگی

تعبیر خواب ماهی های رنگی

تعبیر خواب ماهی سفید

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه بخت و اقبال است.

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه  بزرگی و شکوه است و  نشانه‌ى خوش شانسى

تعبیر خواب آب متعفن

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهى قزل ‌آلا

دیدن ماهی زرد در خواب نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.

 

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی از دید بزرگان

تعبیر خواب ماهی از نظر امام جعفر صادق

ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

 

تعبیر خواب ماهی از نظر لوک اويتنهاو

ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

 

تعبیر خواب ماهی از نظرمحمدبن سيرين

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

 

تعبیر خواب ماهی از نظر حضرت دانیال

  • اگر خواب ببینید که ماهی های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت می باشد.
  • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.
  • دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.
  • اگر خواب دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.
  • اگر خواب بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

 

تعبیر خواب ماهی از نظر یوسف نبی 

دیدن ماهی در خواب را نشانه روزی می داند.

 

تعبیر خواب ماهی از نظر جابر مغربی 

دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر خواب دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

دیدن ماهی تازه در خواب را نشانه غنیمت می باشد.

تعبیر خواب دزد در خواب چیست؟

تعبیر خواب دزد | دیدن دزد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب برف و برف بازی در خواب چیست

تعبیر خواب برف | برف بازی در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا