تعبیر خواب/ دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

سه شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۹ تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی:

اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه  ،ضرر و زیان ،شکست

دیدن ماهی مرده در خواب  نشانه آن استنشانه ناراحتی است یا  در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب ماهی های رنگی:

تعبیر خواب آب متعفن: بیماری و حبس و محکومیت است.

تعبیر خواب ماهی سفید:بخت و اقبال است

تعبیر خواب ماهی زرد طلایی:پول و مال است

تعبیر خواب ماهی قرمز :بزرگی و شکوه است و  نشانه‌ى خوش شانسى

تعبیر خواب ماهى قزل ‌آلا : نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.

 

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی از دید بزرگان:

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد:

ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت دانیال می گوید :

  • اگر خواب ببینید که ماهی های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت می باشد.
  • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.

یوسف نبی می گوید : 

دیدن ماهی در خواب را نشانه روزی می داند.

جابر مغربی می گوید : 

دیدن ماهی تازه در خواب را نشانه غنیمت می باشد.

همراه ما باشید………

تعبیر گردو در خواب

تعبیر خواب گردو/دیدن گردو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا