بافتنی/ نحوه ی بافت سارافون زنانه

چهارشنبه 19 مهر 1402 فناوری
بافتنی/ نحوه ی بافت سارافون زنانه

در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا سارافون زنانه همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و نحوه بافت ۳ مدل بسیار زیبا شال سه گوش  و مدل بافت پلیور مردانه و بافت سرهمی نوزادی زیبا را آموزش دادیم را ببینید.

 

وسایل مورد نیاز :

کاموای ضخیم : 7 کلاف 100 گرمی _ میل شماره ی 8 الی 9

بافت پشت لباس

ابتدا ۵۶ دانه  سر انداخته 4سانتیمتر کشباف دوتایی می بافیم.(یعنی دو دانه از زیر و دو دانه از رو )

رج اول بعد از کشبافت – ۲ دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم .

رج دوم – ۲ دانـه از رو دو تایکـی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شـود ) ، ۲ دانه از رو و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج سـوم – ۲ دانـه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانـه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانـه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم .ژته ها بصورت باز بافته شود .

رج چهارم – ۲ دانه از رو [ دو تایکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی یکی کنید تا بافت بهتر شود . از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شـود ) ، ۲ دانه از رو ] و از مطلب کروشه تکرار کنید

رج پنجـم – ۲ دانـه از زیر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم .ژته ها بصورت باز بافته شود . — – انداخته ۴ سانتیمتر کشبافت دو تایی می بافیم ( یعنی دو دانه —

رج ششم – ۲ دانه از رو دو تایکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شـود ) ، ۲ دانه از رو ] و از مطلب داخل گروه تکرار کنید.

بافتنی

رج هفتـم – ۲ دانـه از زیـر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم ژته ها بصورت باز بافته شود .

رج هشتم – ۲ دانه از رو آدو تایکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شود ) ، ۲ دانه از رو ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج نـهــم – ۲ دانـه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانـه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانـه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم .ژته ها بصورت باز بافته شود .

رج دهم – ۲ دانه از رو [ دو تایکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شـود ) ، ۲ دانه از رو ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج یازدهم – ۲ دانه از رو ، ۹ دانه زیر را در نظر گرفته ، چهار دانه آخر ۹ دانه را از توی چهار دانه اول رد می کنیم به طوری که حالت ضربدری به خود بگیرد و همه ۹ دانه را از زیر می بافیم ، دو دانه از رو بافته و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج دوازدهـم – ۲ دانـه از زیـر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیـر ، ۹ دانـه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر می بافیم .ژته ها بصورت باز بافته شود . از رج اول تا رج دوازدهم ۵ بار تکرار شـود ۵ گلبرگ بصورت سـتونی خواهیم داشت . توجه داشته باشید بعد از ۵ تا ژته روی هم دانه ها را با هم جابجا کنید یکی می . در ادامه شما بافت ، زیر حلقه و یقه را خواهید داشت .

 

بافتنی

برای بافت زیر حلقه

{ دو دانه کم می کنیم ، دو دانه را با هم یکی از زیر کنیم ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ( بهتر است که دانه دوم را از رو جابجا کرده و یکی کنید تا بافت بهتر شود ) ، دو دانه از رو }و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج دوم از زیر حلقه – دو دانه کم می کنیم ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو می بافیم .

رج سوم از زیر حلقه – سه دانه با هم یکی می شود ، ۱ دانه از زیر یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی از زیر ، دو دانه از روا و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا آخر بعد از ژته آخر ۱ دانه از زیر و به جای دو تا یکی سه دانه با هم از زیر ( یعنی سه تا یکی ) می شود .

رج چهارم از زیر حلقه – ۸ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۸ دانه از رو می بافیم .

رج پنجم از زیر حلقه – سه دانه با هم یکی می شود [ یک ژته باز ، یک دانه از زیـر ، یسک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکـی از زیر ، دو دانه از رو ، دو دانه با هم از زیر ( دو تا یکی ) ، ۲ دانه از زیر و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا آخر بعد از ژته آخر سه تا یکی کنید .

رج ششم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ۷ دانه از رو می بافیم .

بافتنی

رج هفتم از زیر حلقه – ۲ دانه با هم یکی می شود [ یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیر ، ۲ دانه از زیر و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا آخر بعد از ژته آخر ۲ دانه با هم از زیر بافته ( یعنی ۲ تا یکی ) می شود .

رج هشتم از زیر حلقه_ ۷  دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، هشتم از زیر . ج ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ۷ دانه از رو می بافیم .

رج نهم از زیر حلقه – ۲ دانه با هم یکی می شود [ یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، دو تایکی از زیر ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیر ، ۲ دانه از زیر از علامت ستاره تکرار شود . آخر بعد از ژته آخر ۲ دانه با هم از زیر بافته ( یعنی ۲ تا یکی ) می شود .

رج دهم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، دو دانه از زیر ، ۹ دانه از رو ، دو دانه را کور کنید ، ۹ دانه از رو ، دو دانه از زیر ۷ دانه از رو می بافیم .

رج یازدهم از زیر حلقه – ۳ دانه با هم یکی می شود ، یک دانه از زبر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، دو دانه از زیر ، دو تا یکی ، دو دانه از رو ، دو دانـه یـکـی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ تا یکی از زیر بافته شود .

رج دوازدهم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۸ دانه از رو

بافتنی

رج سیزدهم از زیر حلقه -۳ دانه با هم یکی می شود ، یک ژته باز ، یک دانه از زیـر ، یک ژته بـاز ، دو دانه از زیر ، دو تا یکی ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیـر ، ۲ دانـه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ تا یکی از زیر بافته شود .

رج چهاردهم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۷ دانه از رو

رج پانزدهم از زیر حلقه – ۳ دانه با هم یکی می شود ، یک ژته باز ، دو دانه از زیر ، دو تا یکی ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ تا یکی از زیر بافته شود .

رج شانزدهم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۶ دانه از رو

رج هفدهم از زیر حلقه – ۳ دانه با هم یکی می شود ، ۱ دانه از زیر ، دو تا یکی ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ تا یکی از زیر بافته شود .

رج هیجدهم زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۵ دانه از رو

رج نوزدهم از زیر حلقه – ۳ دانه با هم یکی می شـود ، دو دانه از رو ، دو دانه یکی از زیـر ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ تا یکی از زیر بافته شود .

رج بیستم از زیر حلقه – ۷ دانه از رو ، ۲ دانه از زیر ، ۴ دانه از رو تمام دانه ها را یکجا کور می کنیم . از وسط نخ وصل کرده از رج دهم تا بیستم بافته و کور می کنیم .

 

بافت جلوی لباس :

جلوی لباس را مانند پشت ببافید. اگر خواستید می توانید ۵۸ دانه سر انداخته اول و آخر دانه ها را ۴ دانه رو ببافید .

Capture 230

چطور سفری ارزان به روسیه را تجربه کنیم؟

ماشین هایی با طراحی عجیب

ماشین هایی با طراحی عجیب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا