تعبیر خواب کوه | دیدن کوه در خواب نشانه چیست

سه‌شنبه 11 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه | دیدن کوه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب کوه چیست؟

تعبیر خواب کوه معنایی دارد که زیبا به نظر می رسد. اگرچه این منظره زیبایی است، اما این رویا معمولاً به نماد مانعی مربوط می شود که باید بر آن غلبه کنید. خواب دیدن کوه ها معانی مختلفی خواهد داشت که بستگی به چیزهایی دارد که در خواب اتفاق می افتد.

رویای کوه نماد کار سخت ، غلبه بر موانع و بالا آمدن از مشاجرات کوچک و روزمره است. برای صعود به کوه تلاش زیادی لازم است و ممکن است در مسیر خود با موانع زیادی روبرو شوید. وقتی به سطح بالاترین سطح می رسید ، در مهارت های جدید آموخته شده در رسیدن به آنجا احساس موفقیت خوبی خواهید داشت.

این در زندگی واقعی شما نیز صادق است وقتی با چالش های سختی روبرو هستید. ممکن است موانع سختی وجود داشته باشد که خیلی زود از بین بروند. بدانید که منابعی برای غلبه بر هر آنچه لازم دارید در اختیار دارید. حتی اگر مجبور شوید مسیر خود را تغییر دهید تا راهی جدید را امتحان کنید.

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه

وقتی در خواب می بینید کوهی را می بینید، این نشان دهنده قدرت رویارویی با مشکلات موجود در زندگی شماست. زندگی پرفراز و نشیب است و شما باید از این رویا حکمتی پیدا کنید. اگر مشکلاتی دارید، اگر سخت کار کنید، حل کردن هیچ چیز برای شما غیرممکن نیست.

 

تعبیر خواب کوه سرسبز

اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب کوه سنگی

اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

 تعبیر خواب نگاه کردن به کوه از دور

اگر در خواب ببینید که به کوه نگاه می کنید ولی تمایلی ندارید که از آن بالا بروید به این معنی است که آرزوهای بزرگی در سر دارید ولی انگیزه کافی برای تلاش کردن و رسیدن به این آرزوها را ندارید و هیچ اقدام عملی انجام نمی دهید.

تعبیر خواب قله کوه

وقتی خواب می بینید که روی قله کوه هستید، این نشان می دهد که شما در حال پیشرفت شخصی هستید. خود را از مفاهیمی رها کنید که برای افرادی که مانند شما در حال تکامل هستند مناسب نیست. این رویا نشان دهنده آزادی در دانستن نحوه انتخاب درست است.

 

تعبیر خواب کوه آتشفشان

اگر در خواب ببینید که کوه آتشفشان فوران می کند به این معنی است که برای رسیدن به هدفی خاص بسیار تلاش کردید ولی بعد از رسیدن به آن هدف متوجه شدید که اشتباه بوده است و ضرر و زیان بسیار زیادی تحمل کرده اید.

برای مثال ممکن است تلاش می کردید تا شغل خودتان را تغییر داده و به شغل دیگری مشغول شوید ولی بعد از تغییر شغل متوجه شده اید که اشتباه کرده اید و همان شغل قبلی شما بسیار بهتر بوده است.

یا ممکن است برای ازدواج کردن با کسی بسیار تلاش کرده اید ولی بعد از رسیدن به او و ازدواج کردن متوجه شدید که او فردی که فکر می کردید نیست و این اشتباه باعث ضرر روحی و مالی برای شما شده است .

 

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه

وقتی در خواب می بینید که از یک کوه بالا می روید، این نشان می دهد که در زندگی خود با مشکلات بزرگی روبرو هستید. وقتی از تپه ای بالا می روید، نشان می دهد که می توانید بر این مشکلات غلبه کنید، تا اینکه در نهایت بر آنها غلبه کنید. وقتی رویای کوه های سر به فلک کشیده را می بینید، باید چالش های بی شماری را درک کنید. اگر با شجاعت روبرو شوید کمک خواهد کرد و همه چیز خوب خواهد بود.

تعبیر خواب رفتن داخل کوه

اگر ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، یـعـنـی زندانی می‌شوی یا اینکه از دنیا می‌روی.

اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر می‌شوی،
یـعـنـی از راز پادشاه آگاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌

و اگر ببینی از آن سوراخ چیزی بیرون آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که بیرون آورده‌ای پادشاه چیزی به تو می‌دهد.

تعبیر خواب افتادن از کوه

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.
اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود،

9 تعیبر خواب پول

تعبیر خواب یک کوه برفی

دیدن یک کوه برفی در خواب بیانگر ایده یک موقعیت استثنایی است که نشان دهنده مشکلی است که باید بر آن غلبه کنید. اگر این خواب را می بینید، خوب است که به محیط خود توجه کنید. به این دلیل است که شما آنقدر روی مشکلات متمرکز شده اید که از رفتار دوستانه خودداری می کنید یا حتی احساسات نزدیکان خود را نادیده می گیرید.

 

تعبیر خواب دیدن کوه

تعبیر خواب دیدن کوه

تعبیر خواب کوه از نظر بزرگان

تعبیر خواب کوه به روایت امام صادق

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است:
پادشاهی، دلیری، ظفر یافتن، بلندی، رئیسی.
اگر ببیند بر کوه نتوانست شدن، دلیل نامرادی است

تعبیر خواب کوه از نظر مطیعی تهرانی

 • اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده‌اید به اوج موفقیت می‌رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.
 • کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس.
 • تشخیص این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است.
 • اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری بزرگ در دست می گیرید.
 • اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید کار شما دشوار خواهد بود.
 • اگر آسان و سبک راه پیمائی می کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می گردید.
 • اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آئید و خودتان نمی توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می دهید.
 • اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند.
 • اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می کنید.

 

تعبیر خواب کوه از نظر حضرت دانیال (ع) 

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

 

تعبیر خواب کوه از نظر جابر مغربی

 • اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.
 • اگر بیند کوهی بجنبد، دلیل که بزرگی از آن دیار رنجور شود.
 • اگر بیند کوهی می کند و بر وی آسان است، دلیل که کسی چیزی به وی دهد.
 • اگر بیند بر کوه قاف نشسته است، دلیل است اجلش نزدیک بود.
 • اگر در خواب خود را به کوه طور بیند، دلیل است معتقد پادشاه شود.
 • اگر بر کوه لسان بیند، دلیل است با علما صحبت دارد.
 • اگر بیند در کوهی شد، دلیل است در زندانش نمایند یا بمیرد.
 • اگر دید در کوه سوراخی بود و در آنجا رفت، دلیل که از راز پادشاه آگاه شود.
 • اگر بیند که از کوه سنگ برمی گرفت و از هر جا که بود می انداخت، دلیل که نامه های پراکنده نویسد.
 • اگر بیند از کوه افتاد، دلیل است مرادش برنیابد.
 • اگر بیند نردبانی بسته بود از کچ و او بدان نردبان بر سرکوه رفت، دلیل است مرادش زود برآید.
 • اگر نردبان را از گل و خشت بیند به تاویل نیکوتر است.
 • اگر نردبان را از مس و برنج بیند، دلیل نامرادی است.
 • اگر از آهن بیند، دلیل قوت است.

 

تعبیر خواب کوه از نظر ابن سیرین 

اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب کوه از نظر آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می‌شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.
 • اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مرده خود از کوهی بالا می رود ، علامت آن است که دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود .
 • اما اگر در خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه بالا برود ، علامت آن است که از رسیدن به مقام ممتازی که آرزو دارد مأیوس خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می روید ، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت .
 • اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می روید موفق نمی شوید به قله آن برسی ، نشانه آن است که اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.
تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه | تعبیر خواب دیدن مورچه در خواب چیست

۱۱تعبیرخواب رایج بین همه انسان‌ها

۱۱تعبیرخواب رایج بین همه انسان‌ها

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا