تعبیر خواب سیل وسیلاب در خواب

شنبه 21 فروردین 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل

بدون شک سیل مناظر ویرانگری ایجاد می کند و باعث تخریب و مرگ بسیاری از افراد می شود. شناخته شده است که سیل ویرانی ایجاد می کند و این معنی دیگری جز فاجعه ندارد.

اما این زندگی واقعی است ، رویاها چطور؟ داشتن یک رویا غرق در آب به چه معناست؟ این یک تصور عمومی است که یک رویای سیل فقط می تواند خطر را نشان دهد.

اما ، اگر بگوییم که یک رویای سیل چیزهای بیشتری برای نشان دادن دارد ، چه می شود؟ حالا چه خوب باشد چه بد ، به وضعیت رویای شما بستگی دارد.

تعبیر خواب مجله خانواده دایان

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

 

تعبیر خواب سیل از نظر بزرگان

تعبیر خواب از نظرامام رضا

تعبیر های سیل عبارتند از: 1- دشمنی بزرگ 2- پادشاهی ستمگر 3- لشکر غالب و غلبه‌کننده4- فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد.

 

تعبیر خواب سیل به روایت جابرمغربی

اگر شخصی در خواب بیند سیل جایی را خراب کرد، به این معنا است که مردم آنجا را از پادشاه سودی رسد

 

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر شنیدن صدای سیل در خواب

اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید

 

 

تعبیر خواب سیل آرام

به تعبیر یونگ دیدن یک سیل آرام و ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.

 

 

تعبیر خواب سیلاب

اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر است.

منبع:regulardream.com

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده/ دیدن جاده در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مو / تعبیرخواب ریزش مو

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi