تعبیر خواب کلاغ/دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست

دوشنبه 23 فروردین 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

رویای کلاغ نماد یک جنبه منفی است که تمام برنامه ها و اهداف آن را تغییر می دهد ، اما با اهداف بهتر و سودمند تر. این نمایانگر فراخوانی به شخصیت فرد ، به عمیق ترین و با کیفیت ترین قسمت های آن است.

اگر خواب بیننده کلاغی را در پنجره ببیند ، بدبختی در قمار را نشان می دهد. اگر رویاپرداز یک زن باشد ، این رویای خیانت یا کنار گذاشتن عزیز است. خواب دیدن کلاغهایی که روی سقف خانه نشسته اند می تواند فال یک سری اخبار ناخواسته یا ناخوشایند باشد ، اما همچنین بودجه اعطا شده را نیز می دهد.

 

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر دیدن کلاغ

در خواب ، اندوه و بدبختی است

 

تعبیر دیدن کلاغ مرده در خواب:

گویای آنست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد

 

تعبیر خواب گریه کلاغ:

اگر خواب دیدیدکه کلاغ گریه می کرد تعبیرش بسیار بد است و احتمالا نشانه مرگ است

 

تعبیر خواب صدای کلاغ:

خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است

 

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه:

نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند

 

تعبیر خواب کشتن کلاغ:

تعبیر خواب کشتن کلاغ ، پیروزی بر دشمن و رقبایتان را میرساند.

 

شکار کردن کلاغ یا خوردن گوشت:

آن در خواب، تعبیرش این است که با ریا و حیله مال و ثروت کسی را از چنگ او خارج خواهد کرد.

 

فال حافظ آنلاین

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ از نظر بزرگان

 یوسف نبی علیه السلام  می گوید:

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد. دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند.

 

 ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شخص خواب بیند که کلاغی شکار کرد، به این معنا است که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید, که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

اگر خواب ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین , لشکری وارد می‌شود.

اگر خواب ببینی پوست کلاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی. اگر در خواب ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

 

 منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 تعبیر خواب صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است.
اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.
اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها را ببینید تعبیرش آنست که به غربت و تنهائی دچار می گردید .

 محمدبن سیرین می گوید:

زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد. اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.

 

تعبیر خواب……………

منبع:angelnumber.org

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک/14تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر /دیدن شتر در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا