تعبیر خواب کلاغ/دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست

یکشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

 

تعبیر دیدن کلاغ در خواب ، اندوه و بدبختی است .

تعبیر دیدن کلاغ مردهدر خواب:گویای آنست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد

تعبیر خواب گریه کلاغ:اگر خواب دیدیدکه کلاغ گریه می کرد تعبیرش بسیار بد است و احتمالا نشانه مرگ است

تعبیر خواب صدای کلاغ: خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است .

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند

تعبیر خواب کشتن کلاغ:تعبیر خواب کشتن کلاغ ، پیروزی بر دشمن و رقبایتان را میرساند.

شکار کردن کلاغ یا خوردن گوشت آن در خواب، تعبیرش این است که با ریا و حیله مال و ثروت کسی را از چنگ او خارج خواهد کرد.

فال حافظ آنلاین

 

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ به روایت یوسف نبی علیه السلام  می گوید:

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد. دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند.

 

تعبیر خواب کلاغ به روایت ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شخص خواب بیند که کلاغی شکار کرد، به این معنا است که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید, که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

اگر خواب ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین , لشکری وارد می‌شود.

اگر خواب ببینی پوست کلاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی. اگر در خواب ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

 

تعبیر خواب کلاغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 تعبیر خواب صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است.
اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.
اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها را ببینید تعبیرش آنست که به غربت و تنهائی دچار می گردید .

تعبير خواب زاغ به روايت محمدبن سیرین می گوید:

زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد. اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.

 

تعبیر خواب……………

تعبیرخواب پیاز

تعبیر خواب پیاز/دیدن پیاز در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس/دیدن طاووس در خواب نشانه جیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا