تعبیر خواب کرکس/دیدن کرکس در خواب نشانه چیست

یکشنبه 18 آبان 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب کرکس

خواب دیدن کرکس ها به چه معناست؟

آنها حیوانات زشت و مرتبط با مرگ هستند. معمولاً پرنده در خواب برای هشدار دادن ظاهر می شود. این هشدار به عنوان راهی برای تجدیدنظر در برخی از نگرشهای زندگی و تغییر عاداتی به نظر می رسد که می تواند باعث بهبود نحوه برخورد با دیگران و خودتان شود.

 

تعبیر خواب کرکس از نظر بزرگان چیست؟

 

حضرت یوسف (ع) فرموده است:

وی درباره تعبیر خواب کرکس می‌گوید: «کرکس در خواب می‌تواند نماد مردی کم‌آزار باشد. تعبیر دیگری که خواب کرکس ممکن است داشته باشد این است که پس از دیدن این خواب قرار است ارثی به شما برسد».

ابراهیم کرمانی میگوید:

وی درباره تعبیر خواب کرکس می‌گوید: «اگر در خواب ببینی که کرکسی داد و فریاد می‌کند به این معنی است که شخصی بزرگ،یا معروف، خواهد مرد و تو از شنیدن این خبر ناراحت خواهی شد.»

محمد بن سیرین می گوید:

وی درباره تعبیر خواب کرکس می‌گوید: «اگر کسی در خواب ببیند که صاحب پرنده کرکس یا حتی گوشت و استخوان کرکس است، به این معنی است که از پادشاه به وی نیکی می‌رسد».

 منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

وی درباره تعبیر خواب کرکس می‌گوید:دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد,تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

 

تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس

دیگر تعابیر خواب کرکس چیست:

 

تعبیر خواب کرکس بر فراز خانه

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید.

تعبیر خواب کرکس های زیاد در حال پرواز

اگر در خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند در آن منطقه شخص مهمی می میرد.

تعبیر خواب صدای کرکس

اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از شنیدن آن خبر اندوهگین می شوید.

تعبیرخواب سنگ زدن به کرکس

اگر دیدید در خواب کرکسی را با پرتاب سنگ زدید دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید.

حرف آخر:

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

در ادامه مجله دایان خواندن مطلب «تعبیر خواب عقاب – دیدن عقاب در خواب نشانه چیست؟» را به شما توصیه می‌کند.

بازدیدکنندگان : ۲۷ نفر
تعبیر خواب بلدرچین

تعبیر خواب بلدرچین/دیدن خواب بلدرچین در خواب نشانه چیست

تعبير خواب عقرب

تعبير خواب عقرب/دیدن عقرب در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi