تعبیر خواب ملخ /دیدن ملخ در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ:

 

تعبیر ديدن ملخ ، دليل مال است و ملخ پخته، دليل بر درم و دينار بود .

تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال زیاد  است

تعبیر ملخ پخته، پول ورزق وروزی  می‌باشد.

تعبیر پرواز ملخ:اگر دیدید جایی که نشسته‌اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می‌دوزد و طمع می‌بندد.

تعبیر كشتن ملخ در خواب، نشانه‌ى ضرر و زيان است.

تعبیر گرفتن ملخ:اگر خواب ببينيد كه ملخى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با شخصى دعوا مى‌گيريد.

تعبیر حمله ملخ:اگربیند ملخ به منطقه ای حمله کرد و به کشت و زرع آنجا آسیب وارد کرداموال مردمان بسیاری در آنجا به غارت می رود

 

تعبیر خواب ملخ از نظر بزرگان:

ابن سیرین می‌گوید:
  • تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.
  • اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:
  • اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند کلیه مال و اموال و دارایی‌های آن مکان غارت می‌شود.
  • اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
  •  اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

 منوچهر مطیعی تهرانی

  • اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

همراه ما باشید……

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار/دیدن مار در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب نوزاد /دیدن نوزاد در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا