تعبیر خواب طوطی /دیدن خواب طوطی در نشانه چیست

سه‌شنبه 28 مرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی

تعبیر فرار کردن طوطی در خواب:

 اگر در خواب ببینید که طوطی از دست شما فرار کرد فرزند غلام شما فرار می کند یا فرزند خودتان به سفر می رود.

تعبیر خوردن گوشت طوطی در خواب: 

اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری، یـعـنـی علم کسب می‌کنی ولی برای تو هیچ فایده ای ندارد .

تعبیر خواب طوطی رنگی:

روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

تعبیر خواب طوطی مرده:

تعبیر خواب طوطی مرده نشان دهنده مرگ یکی از دوستان و آشنایان است

تعبیر خواب طوطی از نظر معبران

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.
  1. فرزند.
  2. دختری دوشیزه.
  3. شاگردی جلد و زرنگ و چابک

 

یوسف نبی علیه السلام گوید :

تعبیر خواب طوطی مردی شایسته است

 

معبرین غربی گویند : 

دیدن طوطی در خواب این نشانه را به بیننده خواب می‌دهد که شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.

اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید. فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست. بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.

ابن سیرین می‌ گوید :

 تعبیر طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ «دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.

 اگر ببینی طوطی از دست تو پریده است، یـعـنـی فرزند تو به مسافرت می‌رود

اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو/ دیدن پیانو در خواب نشانه چیست

تعبیرخواب پیاز

تعبیر خواب پیاز/دیدن پیاز در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا