10 تعبیر خواب دهان چیست؟/ دیدن دهان در خواب و تعابیر آن

یکشنبه 6 شهریور 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان چیست؟

تعبیر خواب دهان به این معنی است که باید خود را بیان کنید یا در مورد موضوعی صحبت کنید که شما را آزار می دهد. یا این خواب نشان می دهد که شما زیاد گفته اید و باید ساکت بمانید.

 

1-تعبیر خواب خشکی دهان چیست؟

خوابی که در آن دهان شما خشک شده است به این معنی است که برای چیزی کلمه ای ندارید. در بیان احساسات خود مشکل دارید. یا این خواب می تواند به این معنی باشد که شما در زندگی واقعی تشنه هستید.

 

2-تعبیر خواب دست در جلوی دهان یا دهان پوشیده چیست؟

خوابی که در آن دهان خود را می پوشانید یا شخص دیگری دستی را جلوی دهان شما می زند به این معنی است که شما قادر به بیان کامل خود نیستید. این خواب همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که شما بیش از حد صحبت می کنید و باید بدانید چه زمانی دهان خود را بسته نگه دارید.

 

3-تعبیر خوابی که دهان دیگری را می پوشانید چیست؟

خوابی که در آن دهان کسی را می پوشانید به این معنی است که از آشکار شدن می ترسید. یا شاید از شنیدن حقیقت می ترسید.

 

4-تعبیر خواب جایی که با دهان پر صحبت می کنید چیست؟

خوابی که در آن با دهان پر صحبت می کنید به این معنی است که نمی توانید خود را به طور مؤثر بیان کنید. یا آنچه در دهان شما است استعاره از چیزی است که سعی در پردازش یا هضم آن دارید.

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب بینی چیست؟

تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان

 

5-تعبیر خواب در جایی که نمی توانید دهان خود را باز کنید چیست؟

خوابی که در آن نمی توانید دهان خود را باز کنید نشان می دهد که در مورد چیزی لال هستید. یا این خواب به رازی اشاره دارد که باید آن را حفظ کنید. ناتوانی شما در باز کردن دهان می تواند واقعاً به این معنی باشد که شما در حال حاضر در مرحله خواب هستید که نمی توانید حرکت کنید. یا این خواب می تواند نشان دهنده احساس درماندگی در یک موقعیت باشد. مهم نیست چقدر تلاش می کنید، نمی توانید آن را انجام دهید.

 

6-تعبیر خواب در جایی که نمی توانید دهان خود را ببندید چیست؟

خوابی که در آن نمی توانید دهان خود را ببندید به این معنی است که چیزی وجود دارد که دیگر نمی توانید در درون خود نگه دارید و باید آن را بیان کنید.

 

7-تعبیر خوابی که در آن مشت به دهان شما می زنند چیست؟

خوابی که در آن شخصی به دهان شما سیلی می زند، بیانگر این است که از ابراز خشم و سایر احساسات منفی خود جلوگیری می کنید. یا این خواب به این معنی است که شخصی شما را مجبور می کند چیزی را باور کنید یا نظر خاصی داشته باشید. اگر واقعاً بعد از خواب در دهان خود احساس درد می کنید، ممکن است این درد ناشی از سفت شدن فک شما در طول خواب باشد.

11تعبیر خواب میمون درخواب نشانه چیست

 

8-تعبیر خواب  خون از دهان شما بیرون می آید چیست؟

خوابی که خون از دهان شما بیرون می آید یا خون اطراف دهان شماست نشان دهنده عواقب سخنان شماست.

 

9-تعبیر خواب خارج شدن بو از دهان

اسماعیل بن اشعث: اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

 

تعبیر خواب :23 تعبیر خواب قطع عضوی از بدن

تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان

10-تعبیر خواب دهان از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.

منزل و خانه.
خزانه وانبار.
گشایش کارها.
مال.
حاجت.
وزیر.
دربان.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.

 

حضرت دانیال گوید:

دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.

 

 لوک اویتنهاو می گوید

دهان باز: خطر

دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

جابر مغربی می گوید

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

چنانچه در خواب ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

اگر ببینی از دهان تو مروارید بیرون آمده است، به این معنا است که سخن تو مورد پسند همه بزرگان قرار می‌گیرد.

 

منبع:dromen.site

تعبیر خواب  آسمان

14 تعبیر خواب آسمان چیست؟

تعبیر خواب طلاق چیست

تعبیر خواب طلاق چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا