تعبیر خواب دریا /دیدن دریا در خواب نشانه چیست

چهارشنبه 26 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دريا در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگر تيره و صاف بود، دليل كه مفسد و ظالم است. اگر بيند كه از آب دريا برخي بخورد، دليل كه به قدر آن چه خورده است عزت يابد. اگر بيند كه از دريا به شنا بيرون آمد، دليل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بيرون آيد. اگر بيند كه در دريا غرق شد و بمرد و بعد از آن وي را بالا افكند، دليل كه در كار دنيا به حرص غرق شود.

محمد بن سیرین میگوید :
-تعبیر دیدن خواب دریا پادشاهی یا عالمی است .
– اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
– تعبیر خواب ایستادن در کنار دریا هم نشینی با بزرگان است .
– اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد

ابراهیم کرمانی گوید :
– اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است ، نشانه آنست که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود .
– اگر کسی در خواب ببیند درمیان دریا متحیر مانده است ، نشانه آنست که کار او پر خطر است .
– اگر کسی در خواب ببیند که از دریا بیرون آمد ، نشانه آنست که بی غم شود .

جابر مغربی گوید :
– اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .
– اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، تعبیر ، آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .
– اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.
– اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست تعبیر ، آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد

لوک اويتنهاو مي گويد

 تعبیر خواب دريا

کشتي راني در دريا : شهامت ريسک کردن

در آن غرق شدن : بدبختي که به دست خود موجب شده ايد

درياي آرام : شادماني

درياي متلاطم : ناراحتي وغصه

افتادن در دريا: ضرر و زيان ، بدبختي

درياي شفاف : شادماني

درياي مواج : نيکبختي در تمام اموري که در آن گام برميداريد

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

لوک اویتنهاو: در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید
مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

تعبیر خواب خوردن آب دریا

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.
تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو/دیدن قو در خواب نشانه چیست

تعبیر خو اب انگشتر

تعبیرخواب انگشتر /دیدن انگشتر درخواب نشانه جیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا