تعبیر خواب خاکستر

شنبه 3 اردیبهشت 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر چیست؟

تعبیر خواب خاکستر:از بسیاری جهات، دیدن خاکستر در خواب نماد پایان یک مرحله است، شما می خواهید صفحات قدیمی را ورق بزنید و چیزهای جدیدی را جایگزین آنها کنید. این پایان مرحله منفی بیهوده و همه چیزهایی است که برای خلاص شدن از شر خاطرات نیاز دارید، زیرا آنها کمکی نمی کنند و سازنده نیستند. هیچ چیز مهمتر از فراموش کردن گذشته و کنار گذاشتن چیزهایی که دیگر به دردتان نمی خورد وجود ندارد. فراموش کردن گذشته تصمیم درستی است.

آتشی که خاموش شده خاکستر را نشان می دهد. معنای این خواب نیز مربوط به جدایی است. خاکستری که از سوختن باقی می‌ماند هدف خاصی دارد و این بستگی زیادی به زمینه زندگی فعلی شما دارد.

تعبیر خواب مجله خانواده دایان

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب  باران خاکستر

تعبیر خواب ریزش خاکستر از آسمان، فال بد و احساس وحشتناکی را نشان می دهد که شما را احاطه کرده است. رویا نمادی است که موقعیت های نامطلوب مختلفی وجود دارد. اگر کار می کنید، اگر کسب و کار خود را دارید، این نشان می دهد که به دلیل سرمایه گذاری ضعیف، دارایی های خود را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب خاکستر سیگار

وقتی در خواب خاکستر سیگار می بینید، نشان دهنده یک رابطه ناموفق یا تلاشی در یک تجارت است که وعده چیزی را می دهد، اما این کار نمی کند. شما لحظه خوشبختی را از دست دادید و باید به جلو نگاه کنید. اجازه ندهید تحت تاثیر زمان های بد گذشته قرار بگیرید.

 

تعبیر خواب خاکستر و آتش

اگر خواب خاکستر و آتش ببینید، نشانه آن است که انتظار دارید برای اجرای نقشه ای که دارید، از افراد صاحب نفوذ حمایت دریافت کنید. رویای خاکستر و آتش مربوط به قدرت آتش سوزان است.

تعبیر خواب ریزش مو یا کوتاه کردن مو

تعبیر خواب خوردن خاکستر:

هنگامی که خواب می بینید خاکستر در دهان خود پیدا می کنید، نشانه نزدیک شدن بیماری است. اگر مراقب وضعیت جسمانی فعلی خود باشید، به شما کمک خواهد کرد.

تعبیر خواب خاکستر آتشفشانی:

رویای خاکستر فوران آتشفشانی نشان می دهد که دوست دارید همه چیز را کنترل کنید. بنابراین به دیگران اجازه دخالت در امور شما را نمی دهید.

 

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر از نظر بزرگان:

تعبیر خواب به روایت امام صادق:

دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است…
اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: کلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مکر. هفتم: حسادت. هشتم: پشیمانی. نهم: کاری که اندر آن خیری نباشد

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین:

خاکستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، که بر کسی باقی بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند و بعضی از معبران گویند: علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد.

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خاکستر در خواب، به سخنی باطل یا عملی بیهوده تعبیر میشود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است.

چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار می گیرید.

 

منبع:www.dreamchrist.com

تعبیر نوشیدن آب

7 تعبیر نوشیدن آب در خواب چیست؟

تعبیر خواب سرکه

تعبیر خواب سرکه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا