تعبیر خواب آهو /دیدن آهو در خواب نشانه چیست؟

چهارشنبه 2 مهر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو:

تعبیر خواب شکار آهو: اگر ببینی در هنگام شکار آهو را افکندی و انداختی، یـعـنـی غنیمتی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب آهو مرده: اگر ببینی آهو در خانۀ تو مرده است، یـعـنـی از جهت زن دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب فرار کردن آهو: اگر از دست شما فرار کرد و یا فراری اش دادی زیاد خوب نیست و خبر از یک فرصت بسیار مهم میدهد که آن را به سادگی از دست خواهی داد و بخاطرش خودت را سرزنش می کنی

تعبیر خواب کشتن آهو: اگر ببینی آهو را کشته‌ای، یـعـنـی از طرف زن دچار اندوه و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب بچه آهو: اگر ببینی برۀ آهو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از طرف کنیزک صاحب فرزند می‌شوی.

تعبیر خواب شیر آهو: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.
تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

 تعبیر خواب آهو به روایت بزرگان

امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :
۱-زن
۲-فرزند

۳-کنیز
۴-منفعت بردن از زنان

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند بچه آهویی را گرفت یا کسی به او بچه آهویی داد، صاحب فرزند خواهد شد.

محمد بن سیرین گوید: 

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید:
  • اگر در خواب ببینی که آهویی به دست آورده به این معناست که کنیزکی زیبا به دست خواهی آورد.
  • اگر در خواب ببینی که آهویی بانگ و فریاد می‌کند به این معناست که صاحب کنیزکی خواهی شد.
  • خوردن شیر آهو به افزایش رزق و روزی تعبیر می‌شود

تعبیر خواب ………..

فال حافظ آنلاین

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا