تعبیرخواب آتش

پنج‌شنبه 13 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیرخواب آتش

تعبیرخواب آتش

دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر شما در خواب ببینید که در دریایی از آتش افتاده اید نشانه ستم مردم به شما است ، اگر در جایی غریب آتش ببینید نشانه بی دینی است و اگر اتیش روی لباس کسی بیفتد نشانه آن است که به آن شخص مصیبت خواهد رسید !

نظر بزرگان درباره دیدن آتش در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن خواب آتش نشانه فتنه اسـت

حضرت دانیال گوید:

  • دیدن خواب آتش نشانه مال حرام اسـت. اگر در خواب ببیند که از آتش، گرمی به او رسید نشانه آنست که کسی در مورد او غیبت میکند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • اگر در خواب بیند پاره هاي آتش می‌خورد، نشانه آنست که مال یتیمان خورد. اگر در خواب ببیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، نشانه آنست که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر در خواب ببیند کـه هیزم زیادی در آتش می سوخت، نشانه آنست که در آن دیار جنگ و فتنه میشود.

ابراهیم کرمانی گوید:

  • اگر کسی در خواب آتشی عظیم در زمین ببیند، نشانه آنست کـه در آنجا فتنه و جنگ افتد. اگر کسی در خواب آتشی بدون زبانه و کوچک، در زمین ببیند نشانه بیماری در آن جاست.

لوک اویتنهاو می گوید:

  • خواب آتش نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد اسـت. خواب شعله هاي آتش نشانه آنست کـه مبلغ زیادی پول بـه دستتان خواهد رسید.

اسماعیل بن اشعث گوید:

  • اگر کسی در خواب ببیند کـه بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شود، نشانه آنست کـه بـه پادشاهی بزرگ نزدیک گردد. اگر کسی در خواب ببیند کـه در آتشی چیزی ریخت، نشانه آنست کـه شغل دنیایی وی تمام گردد. اگر کسی در خواب ببیند کـه در آتشی بزرگ، گنبد یا مناره میسوخت، نشانه آنست کـه سلطان آنجا هلاک گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر بیننده خواب ببیند کـه وی را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن اسـت کـه از منبع قدرتی بـه او ستم میشود.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

اگر در خوابتان مشاهده کنید آتیش داخل بخاری یا اجاق را به هم میزنید نشانه آن است که شما نمیتوانید خشمتان را کنترل کنید ، اگر آتش را با شعلههای خوب ببینید منشانه شادی بزرگ است اما دیدن دود بسیار نشانه مصیبتی است که در راه است

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

اگر در خواب خود را میان شعله های آتش ببینید نشانه موفقیت شما است اما اگر آتش خاکستر شده باشد نشان از آن است که شانسی نخواهید داشت! دیدن خواب اتش بزرگ نشانه یک تغییر بسیار جدی در کار است ، شعله های کوچک نیز خبر از خبرهای خوش است ، اگر در خواب ببینید چیزی را از میان شعله ها بیرون میکشید نشانه آن است که از موانع و مشکلات خواهید گذشت ! آتش مصنوعی خبر از بچه دار شدن می دهد.

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر در خواب آتش همراه با دود ببینید « در میدان جنگ » نشانه آنست کـه از سلطان، ترس و وحشت بـه مردم میرسد.

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی خواب آتش بی دود ببیند نشانه آنست کـه بـه پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر کسی خواب آتش همراه دود ببیند نشانه آنست کـه بـه قدر آن مال حرام، رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت بـه او میرسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خواب آتش همراه با دود ببیند نشانه ترس و بیم در کارها اسـت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

آتش بدون دود خبر از پول فراوانی می دهد که قرار است به دستتان برسد!

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینیم کـه آتش برمی داریم و مـا را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و بـه اوج موفقیت می‌رسیم. اگر در خواب ببینیم کـه آتش ما را نسوزاند نشان آن اسـت کـه با بی رغبتی بـه سفری میرویم کـه ازآن سفر هیچ سودی عاید مـا نمی‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت اسـت. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همین طور برای افرادی کـه در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی اسـت.

تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان، مانند باران آتش می بارید، نشانه بلا و فتنه و خون ریزی اسـت، اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان آتش می آمد و کسی را نسوزاند، نشانه ترس از عذاب حق تعالی باشد. اگر کسی خواب ببیند کـه آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را سوزاند، نشانه آنست کـه در آن دیار مرگ بسیار پیش میاید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خواب ببیند که آتش از آسمان می بارید و شهری یا محله یا سرائی سوخت، نشانه آنست بلا و فتنه، بـه اهالی آن شهر میرسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

باریدن آتش از آسمان نشانه از مصیبت و غم و اندوه است.

 

 

دیدن روشن کردن آتش « آتش افروختن » در خواب

محمد بن سیرین گوید:

خواب آتش افروختن و روشن کردن آتش، نشانه قوت و توانمندی اسـت. اگر خواب دیدید که کسی بی فایده آتشی روشن کرد، نشانه آنست کـه بی سبب جنگ و خصومت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی در خواب ببیند کـه در کنارش آتشی افروخته و روشن بود کـه برای او زیان نداشت، نشانه آنست کـه بـه او خیر و نیکی رسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

روشن کردن آتش خبر از میدهد که مجذوب فردی خواهید شد.

دیدن روشن کردن آتش « آتش افروختن » در خواب

دیدن روشن کردن آتش « آتش افروختن » در خواب

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای غذا درست کردن

محمد بن سیرین گوید:

اگر خواب ببیند کـه آتش روشن کرد تا گرم شود، یا کسی گرم شود، نشانه آنست کـه چیزی طلب کند کـه ازآن منفعت یابد. اگر خواب ببیند کـه آتشی برافروخت تا با آن پخت و پز و یا چیزی را بریان کند، نشانه آنست کـه کاری پیش گیرد و اگر بیند کـه ازآن بریان بخورد، نشانه آنست کـه بـه اندازه آن، روزی بـه وی میرسد اما با غم و اندوه

اگر خواب ببیند کـه بـه زیر دیگ آتش روشن میکرد، ودر دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، نشانه آنست کـه کاری بسازد کـه ازآن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد. اگر خواب ببیند کـه در آن دیگ هیچ طعامی نبود، نشانه آنست کـه ازآن کار بـه او غم و اندوه رسد. اگر خواب ببیند کـه آتشی روشن کرد کـه حلوا بپزد، نشانه آنست کـه در مورد او بـه نیکی سخن گویند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر خواب ببیند آتش را در تنور یا در آتش دان روشن کرد بدون آنکه غذا بپزد، نشانه آنست کـه با مردی از خویشان او جنگ و خصومت پیش آید. اگر خواب ببیند کـه خواست تا برای منفعت خود آتش روشن کند، و آن آتش گرما و روشنائی نمی داد، نشانه آنست کـه از علم خویش برخورداری یابد. اگر این شخص سلطان « دارای مقام » بود، نشانه آنست کـه دولتش افزون گردد،

جابر مغربی گوید:

اگر خواب ببیند کـه در بیابان آتش روشن میکرد کـه مردم از نور آن آتش راه می یافتند، نشانه آنست کـه برخی از مردم از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.اگر خواب ببیند کـه آن آتش در حال خاموش شدن اسـت، نشانه آنست کـه احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند. اگر خواب بیند کـه آتشی در بیابان روشن کرد، « نه در جهت راه راست »، نشانه آنست کـه علم او مردمان رابه راه ضلالت می برد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند کـه آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران آنرا روشن کرده و یا بـه خاطر روشن کردن آتش « توسط شخصی ناشناس »،اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن اسـت کـه جست‌وجو و کنجکاوی میکنیم و ازآن سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل میکنیم.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای غذا درست کردن

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای غذا درست کردن

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای آتش سوزی و سوزاندن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خواب ببیند در جایگاهی آتشی روشن کرد بـه قصد آتش سوزی، نشانه آنست کـه در مورد اهالی آنجا بدی گوید و غیبتشان را کند. اگر خواب ببیند کـه کسیکه بـه قصد آتش سوزی، آتش روشن کرده درگذشت، نشانه آنست کـه آن فرد بـه هلاکت میرسد.

جابر مغربی گوید:

اگر ببیند کـه در جایگاهی آتش روشن کرد، تا آن جا بسوزد، و آتش سوزی وی را سوزاند  اگر او تاجر باشد نشانه آنست که خرید و فروش بـه خطا کند و مالش حرام خواهد بود. اگر بیند که از خانه همسایه آتش برمیدارد، نشانه آنست کـه مالی حرام بـه او میرسد.

تعبیرخواب آتش

تعبیرخواب آتش

تعبیر خواب زایمان چیست؟

تعبیر خواب زایمان چیست؟

مدل های بافت مو دخترانه

تعبیر دیدن خواب بافتن مو چیست؟

آخرین دیدگاه‌ها

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا