تعبیر خواب کبوتر/8 تعبیر خواب کبوتر

پنج‌شنبه 23 بهمن 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

خواب کبوتر دیدی؟ کبوترها در خواب بیانگر شایعات ، اخبار یا ارتباطات عمومی بین افراد هستند. کبوترها پیامی را از ناخودآگاه شما ، به ویژه احساسات یا احساسات شما نسبت به افکار خانه و متعلقات ، حمل می کنند.

 

خواب دیدن حمله یا نوک کبوتر :

نشان می دهد که کسی شما را مجبور می کند که تقصیر عمل خود را به گردن خود بیندازید. این رویا همچنین نشان می دهد که آنها به جای اعتراف به اشتباهات خود ، با تهاجمی شما را هل خواهند داد. قسمتی از بدن را که به شما حمله می شود در نظر بگیرید.

 

تعبیر کبوتر بیمار :

خواب دیدن کبوتر در حال مرگ ، خونریزی ، بیماری یا زخمی شدن قطع شده ، به این معنی است که شما از عواقب انتشار شایعات یا اخبار منفی رنج خواهید برد. از صحبت منفی در مورد دیگران خودداری کنید ، زیرا دیگران سرانجام متوجه می شوند و شما را به خاطر آن مجازات می کنند.

 

تعبیر خواب کوشت کبوتر :

 ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب زدن کبوتر:

 ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

تعبیر خواب کشتن کبوتر:

 تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.

تعبیر خواب کبوتر بازی:

جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب بچه کبوتر:

تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

تعبیر خواب کبوتر سفید:

تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

تعبیر خواب کبوتر سیاه:

 تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب فضله کبوتر:

 تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر از نظر بزرگان

تعبير خواب کبوتر به روايت امام صادق (ع)

دیدن کبوتر بر پنج وجه است

اول: زن

دوم:کنیزک

سوم: مال

چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رسد.

پنجم: ریاست گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 

محمدبن سیرین گوید:

  • تعبیر کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی
  • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

جابرمغربی گوید:

  • اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد.
  • اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.
  •  ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.
  • جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان کرده است
  • اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.
تعبیر خواب ریزش مو 

تعبیر خواب ریزش مو یا کوتاه کردن مو

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب/10تعبیر خواب عقاب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi