تعبیر خواب کبوتر/دیدن کبوتر در خواب نشانه چیست

شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب کبوتر
تعبیر خواب گوشت کبوتر : ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.
تعبیر خواب زدن کبوتر: ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.
تعبیر خواب کشتن کبوتر: تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.
تعبیر خواب کبوتر بازی: جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.
تعبیر خواب بچه کبوتر: تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.
تعبیر خواب کبوتر سفید:تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.
تعبیر خواب کبوتر سیاه: تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.
تعبیر خواب فضله کبوتر: تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر از نظر بزرگان

تعبير خواب کبوتر به روايت امام صادق (ع)

دیدن کبوتر بر پنج وجه است

 اول: زن

 دوم:کنیزک

سوم: مال

چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رسد.

پنجم: ریاست گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 

محمدبن سیرین گوید:
  • تعبیر کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی
  • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.
جابرمغربی گوید: 
اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.  ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود. جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان کرده است.
مطیعی تهرانی: 
اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.
تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه/دیدن پروانه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب/دیدن عقاب در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا