تعبیر خواب استحمام/دیدن حمام کردن در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام (حمام کردن)

۱ -اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ

۲- ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ

۳ -ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ , ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﺳﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ

۴- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﺑﻲ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

۵ -ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻮﻩ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ

۶- ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ

۷ -ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺑﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ

۸ -ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ.ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

۹- ﺁﺏ ﺗﻨﻲ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ , ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ.

 

تعبیرخواب حمام کردن از نظر بزرگان

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید
 • دیدن حمام غم واندوه بود
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.
 • اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
آنلی بیتون می‌گوید: 
اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه آن است که به کسب لذت‌های فرار و بیهوده گرایش دارد.
علی بن محد بن العنبری می‌گوید:
 • ممکن است بر زن دلالت داشته باشد.
 • اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

سایر تعبیر خواب حمام کردن

 • خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .
 • شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ
 • با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .
 • با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ
 • با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .
 • با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت
 • صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید
 • هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .
 • هنگام عصر به حمام می روید : یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .
 • قبل از خوابیدن حمام می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .
 • آب حمام را براه می اندازید : با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .
 • حمام را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک
 • برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید :
 • نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .
 • برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .
 • برای بچه ها حمام را آماده می کنید : خوشبختی
 • برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .
 • با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی
 • با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .
 • در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید.

تعبیر خواب………….

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر/دیدن پنیر در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن/دیدن پیراهن در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا