تعبیر خواب آب چشمه/دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست

پنج‌شنبه 13 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر دیدن آب چشمه در خواب ( آبی که از زمین میجوشد ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

جابر مغربی گوید :

  • تعبیر خواب آب چشمه عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد .
  • تعبیر خواب چشمه آب نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ

1.ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ

2.ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ

3.ﻣﺼﻴﺒﺖ

4.ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

5.ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭﺯﻧﺪﮔﻲ

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺪ ﺑﻮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﻭﺿﻮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻻﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻳﺎﺭﺵ ﻓﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻭﺍﻧﺪﻭﻩ ﮔﺮﻳﻪ ﺁﻭﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺪﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﺶ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺿﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺠﻮﺷﺪ: ﻳﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

 

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺩﻛﺎﻥ ﺍﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﻪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ, ﺍﺯ ﻏﻢ ﻓﺮﺝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ, ﻭﺍﻣﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺣﺞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺣﺞ ﻛﻨﺪ.

محمد بن سیرین گوید :

  • تعبیر خواب آب چشمه خوش طعم و خوشبو سروری و جوانمردی است .
  • اگر در خواب آب چشمه تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
  • تعبیر خواب وضو گرفتن در آب چشمه آنست که که بر غم ها پیروزی یابد .
  • تعبیر خواب زیاد شدن آب چشمه آن است که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و خواب کم شدن آب چشمه تعبیرش برعکس شود .
  • تعبیر خواب چشمه خشک شده ، فوت فرد بزرگی در آن دیار است

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﺮﻡ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺩ.

تعبیر خواب……….

تعبير خواب حنا

تعبير خواب حنا/تعبیر حنا گذاشتن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر خواب باغ میوه/دیدن باغ میوه در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا