20 تعبیر خواب چشمه و آب چشمه

دوشنبه 16 اسفند 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب چشمه و آب چشمه

1-تعبیر خواب چشمه و رفع تشنگی در آنجا: در کاری که انجام می دهید موفق خواهید شد و زندگی عاطفی شما هماهنگ خواهد بود.

2-تعبیر خواب چشمه کدر و کثیف : سعی نکنید مشکلات سلامتی خود را به تنهایی حل کنید، با پزشک مشورت کنید.

3-تعبیر خواب از چشمه ای آب بنوشید که فوایدش معلوم است: بازگشت وضعیتی که دیگر انتظارش را نداشتید

4-تعبیر خواب چشمه ای در باغ: دوستانتان حقایقی را در مورد عزیزانتان می دانند که شما نمی دانید، از روی علاقه آنها را از شما پنهان می کنند.

5-تعبیر خواب چشمه ای که از پای شما می جوشد: موفقیت مادی و عاطفی

6-تعبیر دیدن آب چشمه در خواب ( آبی که از زمین میجوشد ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

7-تعبیر خواب چشمه و آب کشیدن:چشمه و آب کشیدن از چشمه خبر از آشنایی بعدی شخصی می دهد که برای شما شادی می آورد، اگر آب

8-تعبیر خواب چشمه زلال:چشمه زلال باشد خوشبختی کامل است اما اگر ناآرام باشد ابر می آید.

9-تعبیر خواب دیدن چشمه و نوشیدن از آن :تعبیرش در زندگی زناشویی نشانه سعادت زوجین است.

10-تعبیر خواب آب کشیدن از چشمه: طبق سنت رویایی کهن، فال ازدواج است.

11-تعبیر خواب غسل در چشمه : تعبیرش به معنای شانس در عشق است.

12-تعبیر خواب چشمه آب گرم :چشمه آب گرم در خواب نشانه تمایل شما به آرامش  است.

13-تعبیر خواب چشمه برای مریض: نشانه شفا است، به ویژه اگر در خواب از آن بنوشد.

14-تعبیر خواب چشمه آلوده :چشمه و نوشیدن آب آلوده در آنجا نوید تصادف است.

-تعبیر خواب نوشیدن آب از چشمه :نیز می تواند نیاز به آرامش یا محبت را نشان دهد.

15-تعبیر خواب آب جوشان چشمه، یک رابطه عاشقانه جدید را پیش بینی می کند.

16-تعبیر خواب ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﻮﺍﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ

17-تعبیر خواب ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺪ ﺑﻮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺍﺳﺖ

18-تعبیر خواب با ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﻭﺿﻮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻣﺴﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺍﺳﺖ

19-تعبیر خواب ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﻋﺰﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ

20-تعبیر خواب زیاد شدن آب چشمه آن است که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و خواب کم شدن آب چشمه تعبیرش برعکس شود .

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب  چشمه و آب چشمه از نظر بزرگان

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

تعبیر خواب شیر وحشی

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ

1.ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ

2.ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ

3.ﻣﺼﻴﺒﺖ

4.ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

5.ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭﺯﻧﺪﮔﻲ

 

جابر مغربی گوید :

  • تعبیر خواب آب چشمه عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد .
  • تعبیر خواب چشمه آب نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

 

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺟﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺿﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

 

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺠﻮﺷﺪ: ﻳﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

 

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺩﻛﺎﻥ ﺍﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﻪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ, ﺍﺯ ﻏﻢ ﻓﺮﺝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ, ﻭﺍﻣﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺣﺞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺣﺞ ﻛﻨﺪ.

 

محمد بن سیرین گوید :

  • تعبیر خواب آب چشمه خوش طعم و خوشبو سروری و جوانمردی است .
  • اگر در خواب آب چشمه تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
  • تعبیر خواب وضو گرفتن در آب چشمه آنست که که بر غم ها پیروزی یابد .

 

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﺮﻡ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺩ.

 

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب……….

تعبیر خواب آب

30 تعبیر خواب آب

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا