تعبیر خواب گوسفند/ تعبیر دیدن گوسفند در خواب

چهارشنبه 3 دی 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب بره گوسفند

داشتن بره در خواب، یـعـنـی به اندازه آن مال و غنیمت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب پوست گوسفند

اگر پوست گوسفند به دست آوردی، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب داشتن گوسفند دنبه دار

داشتن گوسفند دنبه دار، یعنی صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

تعبیر خواب کشتن یا قربانی گوسفند

اگر ببینی گوسفند را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب گله‌ای از گوسفندان در محیطی روستایی:

معصومیت و بی گناهی، احساسات طبیعی و آرامش و صلح، آرامش ذهنی، پیروی از آداب یا پسشوا

تعبیر خواب شیر گوسفند

اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب اجزاء گوسفند

● گوشت:

اگر ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری،

● پاچه:

اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.

● پیه و چربی:

اگر ببینی پیه گوسفند داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.

● جگر:

تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

● طحال:

اگر ببینی طحال گوسفند داری، یـعـنـی از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

● کلّه:

اگر ببینی کلّۀ گوسفند را می‌خوری، یـعـنـی عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.

● پوست:

اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب از نظر بزرگان

تعبیر خواب گوسفند به روایت امام جعفر صادق

دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتری. دوم: زنی بزرگ. سومک مال. چهارم:فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت یافتن.

تعبیر خواب بره از نظر عبدالله کرمانی

از نظر عبدالله کرمانی دیدن بره در خواب علاوه بر دلالت بر فرزندان سبب رزق و روزی نیز می‌گردد. دیدن بره در خواب از نظر وی به معنی ورود مال و رزق و روزی به زندگی شما خواهد بود.

تعبیر خواب به شکل گوسفند درآمدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، تعبیرش جاهل و نادان خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

بازدیدکنندگان : ۴۲ نفر
تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد/دیدن مسجد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب/دیدن شراب در خواب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi