تجزیه و تحلیل یک سری محاسباتی سیستماتیک آمار یا داده ها است که برای کشف، تفسیر و بررسی ارتباط الگوهای معنی دار در داده ها استفاده دارد.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا