هنگامی که بدن فرد دچار کمبود ویتامین میشود آویتامینوز رخ میدهد که نوعی اختلال است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا