بادام زمینی مربوط به نواحی گرمسیری قاره‌های آمریکا است که سالها قبل توسط آزتک‌ها برای تهیهٔ ماده‌ای خمیری له می شده‌است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا