ان چیزی که بر تن پوشیده میشود را لباس یا پوشاک میگویند.پوشاک بدن را از آسیب های وارده توسط طبیعت محفوظ نگه میدارد. از پوشاک برای حفظ حیا و حجاب نیز استفاده میشود
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا