بورک از دو قسمت ، خمیر و موادی که درون خمیر قرار میگیرند تشکیل شده است. نام خمیر این غذا فیلو است و موادی که در آن قرار میگیرند بروکاس نامیده میشوند. نام بورک از واژه فارسی بوره گرفته شده است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا