عنصر جدول تناوبی با نماد cu با عدد اتمی 29 ، یک نوع عصنر فلزی که بعد از نقره بالاترین رسانای الکترونیکی را دارد. مس خالص نرم و بسیار چکش خوار است و ان بخش از ان که در مجاورت هوا قرار دارد رنگ قرمز مایل به نارنجی است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا