جمع شدن یک سطح نرم مانند پوست همان چین و چروک است . این نوع چروک ها به دلیل سالخوردگی نمایان میشوند از دست دادن توده بدن و آسیب آفتاب نیز در ایجاد چروک موثرند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا