حاالتی از صورت انسان که با تکان خوردن عضلات دو طرف دهان همراه است. اثر خنده را در چشمها نیز میشود مشاهده کرد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا