یک نوع بیماری که در آن فشار خون در شریان افزایش پیدا میکند و به دنبال آن ، قلب مجبور به افزایش فعالیت خود از حد طبیعی کند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا