از مهم ترین شاخه های طب سنتی ، سوزن درمانی است که با فروکردن در بدن انجام میشود . این گونه طب ها براساس علم نیستند . طب سوزنی با توجه به شکوری که در آن انجام میشود متفاوت است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا