صحبتی که در آن اطمینانی وجود ندارد و صرفا از روی گمان گفته شده است و معمولا به صورت شفاهی به دیگری انتقال داده میشود
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا