یک نوع طبقه بندی از خودرو که تفاوت آن فاصله از زمین است و به گونه‌ای از خودروها می‌گویند که برای کاربرد بیابانی و پیمودن مسیرهای ناهموار طراحی شده‌اند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا