عضوی مهم در بدن انسان ها و دیگر حیوانات که خون را از طریق رگ خونی در دستگاه گردش خون به گردش در می آورد و تمامی اکسیژن و مواد غذایی را برای بدن مهیا میکند و به از بین بردن مواد زائد نیز کمک میکند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا