هرگونه از دست دادن جنین تا قبل از سه ماهگی را سقط جنین میگویند. سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری است مرگ جنین اگر به صورت خود به خود رخ می‌دهد به آن سقط خودبه‌خودی (ناخواسته)گفته می‌شود.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا