روغنی که از هسته میوه درخت ارقان به دست می آید و هم مصرف غذایی و هم دارویی دارد.این درخت بومی سوس در مراکش است در گذشته به آن زیت‌الهرجان می‌گفتند و اکنون به نام روغن آرگان مشهور است. روغن حاصل از مغز دانه آرگان دارای اسیدهای چرب مرکب از اسید اولئیک به مقدار ۲۵ درصد، اسید پالمیتیک، اسید استئاریک به مقدار ۱.5 درصد و اسیدهای لینولنیک و آرشدیک ۱ درصد است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا