نوعی رفتار دینی که هدف از آن از آن ارتباط گرفتن با آفریدگار خود است. افراد در دعاهای خود معمولاً خواسته‌ای را از مخاطبِ نیایش خود طلب می‌کند، یا از مخاطبِ دعا تشکر می‌کند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا