دستگاهی که برای تولید مثل در جانداران ، وجود دارد. همگی موجودات زنده، توانایی تولید مثل دارند و همین موضوع، عامل بقای نسل آن‌هاست.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا