عضله برای حرکت دادن بدن استفاده میشود و ماهیچه ها انرژی غذایی که میخوریم را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند ، ماهیچه‌ها به نسبت شکل و اندازه‌ای که دارند تقسیم‌بندی می‌شوند، در بدن سه نوع عضله وجود دارد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا