یکی از شهرستان های باستنی ایران که نام های مختلفی از جمله پرسپولیس، پرسه‌پلیس، هزارستون، صدستون دارد. این شهر طی سالیان سال پایتخت اکثر پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا