بزرگ ترین بندر ایران واقع در مرکز استان هرمزگان شهر بندرعباس است و به عنوان کلانهشر جنوب ایران می باشد بندرعباس همچنین به عنوان یکی از قطب های اقتصادی ایران به حساب می آید. از نام های قدیمی این بندر ، بندر گمبرون بوده که با حمله شاه عباس یکم ، نام آن تغییر یافت.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا