یک نوع شرایط روانی که شخص در آن فرد توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها به‌طور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد.اصلی ترین شناسه اعتماد بنفش داشتن ، خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن می باشد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا