یکی از استان های ایران واقع در جنوب کشور است که چهارمین استان بزرگ ایران است و دارای 36 استان و 96 بخش و 120 شهر است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا