واکنش بیش از اندازه سیستم ایمنی بدن به عوامل گوناگون را آلرژی یا همان حساسیت میگویند.کسانی که دچار حساسیت هستند دارای دستگاه ایمنی فوق هوشیار هستند که در برابر مواد ظاهرا بی‌ زیان موجود در محل زندگیشان واکنشی بیش از اندازه نشان می‌دهند.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا