تعبیر خواب زمرد/تعبیر خواب زمرد به روایت معبرین اسلامی

سه‌شنبه 10 بهمن 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد در خواب تعابیر مختلفی دارد که به جزئیات خواب و احساسات شما در آن بستگی دارد.گر در خواب خود زمرد سبز ببینید معنی خواب شما پولی است که در آینده به دست می آورید. اگر در خواب دیدید که زمرد می خرید معنی خواب شما این است که در کارهای خود شکست می خورید.

 

• نشانه‌های مثبت:

امید
خوشبختی
سلامتی
ثروت
موفقیت
معنویت
برکت
عشق
ازدواج
فرزند

• نشانه‌های منفی:

غم و اندوه
از دست دادن
حسادت
دشمنی

تعبیر خواب زمرد

تعابیر دیگر زمرد:

دیدن زمرد سبز: نشانه‌ی خوشبختی، سلامتی، ثروت و معنویت

دیدن زمرد آبی: نشانه‌ی خرد، دانش و بینش

دیدن زمرد قرمز: نشانه‌ی عشق و ازدواج

دیدن زمرد شکسته: نشانه‌ی غم و اندوه

گم کردن زمرد: نشانه‌ی از دست دادن نعمت یا فرصت

داشتن زمرد و بخشیدن آن: نشانه‌ی از دست دادن فرزند، برادر یا مال

لباس زمرد: اگر در خواب دیدید که لباسی زمرد نشان به مانند خانواده سلطنتی بر تن کرده‌اید بیانگر بدست آوردن پولی فراوان است ولی این ثروت مدت زمان زیادی در اختیار شما نخواهد بود.

 

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد به روایت  معبرین اسلامی

دیدن زمرد درخواب به روایت  امام جعفر صادق فرماید:

فرزند.

برادر.

مال حلال.

کنیزک خوبروی (زیبا).

سخن نیکو.

 

دیدن زمرد درخواب به روایت محمدبن سیرین گوید:

محمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

 

دیدن زمرد درخواب به روایت  ابراهیم کرمانی گوید:

ابراهیم کرمانی گوید:  زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد.

 

دیدن زمرد درخواب به روایت معبرین غربی:

معبرین غربی گوید: : اگر در خواب زمردی خریدید به این معنی است که در زندگی واقعی نمی‌توانید معامله خوبی را انجام دهید یا شغل شما برای شما تصمیم گیری می‌کند.

تعبیر خواب زمرد  به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب خود زمرد سبز ببینید معنی خواب شما پولی است که در آینده به دست می آورید.
اگر در خواب دیدید که زمرد می خرید معنی خواب شما این است که در کارهای خود شکست می خورید.

تعبیر خواب زمرد کتاب سرزمین رویاها

*اگر فردی در رویای خود دیده باشد که در حال فروختن این سنگ می باشد بدین معنا می باشد که  از فردی که دوست دارد جدا خواهد شد.

*اگر فردی در رویای خود ببیند که در حال خریدن این سنگ ارزشمند می باشد بدین معنا است که معامله های شما پر سوئد تر خواهد شد از این رو بهتر است با تاکتیک بیشتری در این زمینه حرکت نمایید.

*اگر در رویای خود دیده اید که در حال خرید زمرد دریایی هستید بدین معنا می باشد که به زودی خوشبخت خواهید شد و می توانید طعم این احساس را بچشید.

*فروش زمرد دریایی می تواند نشانه ای از ناکامی در عشق باشد بنابراین بعد از دیدن این خواب بهتر است حواس خود را جمع کنید تا مشکلی در روابط شما ایجاد نشود.

تعبیر خواب شامپانزه

تعبیر خواب شامپانزه

تعبیر خواب لباس سبز

تعبیر خواب لباس سبز چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا