تعبیر خواب گاو | دیدن گاو در خواب

سه‌شنبه 18 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو | دیدن گاو در خواب

تعبیر خواب گاو چیست؟

تعبیر خواب گاو در خواب یکی از انواع تصاویر با معنای گسترده است. رویای گاو نمایانگر ویژگی های خانواده، مراقبت و نگرانی است. با این حال، می تواند تصویری از رنج باشد، مانند گاوهای لاغر و تشنه. رنگ گاو در خواب نیز نشان می دهد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، خوب یا بد.

تعبیر خواب گاو در بیشتر موارد یک پیام یا نشانه مثبت است. با این حال، معنای رویای شما تا حد زیادی به طرح بستگی دارد. بنابراین قبل از نتیجه گیری باید تمام جزئیات را تجزیه و تحلیل کنید.

تعبیر خواب گاو می تواند معانی زیادی داشته باشد. در اینجا چند نمونه از رویاهای گاو وجود دارد که به شما ایده بهتری می دهد.

 • گاو کشتن گاو : کسب در آمد
 • دیدن آن : نیکبختی در تجارت
 • گاوچرانی : مشکلات
 • گاو چاق : خوشبختی نزدیک
 • گاو لاغر : قیمت بالا
 • گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

 

تعبیر خواب مجله خانواده دایان

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب یک گاو در حال دویدن

اگر در خواب دیدید که گاو می دود، نشانه آن است که موفقیت به زندگی شما نزدیک شده است. خوشحال می شوید زیرا تمام تلاش ها و اراده های شما بیهوده نخواهد بود و به زودی برای عرق خود هدیه ای خواهید گرفت.

تعبیر خواب با گله گاو نر

دیدن خواب با گله گاو نر می تواند نشانه خوبی برای سلامتی شما باشد. یعنی سعادت به سلامتی بیننده خواب و کسانی که خیلی به شما نزدیک هستند می رسد. اگر بیماری دارید یا مشکل جسمی دارید، این زمان مناسب برای بهبودی است.

 

تعبیر خواب شیر گاو

اگر از خویشاوندان‌تان در آسایشگاه سالمندان بستری است، بروید و وی را ملاقات کنید. این ملاقات از لحاظ عاطفی بر وی تاثیر می‌گذارد و بسیاری از زخم‌های فرسوده‌اش را درمان می‌کند. دیدن شیر گاو در خواب با تعلقات خانوادگی در ارتباط است.

 

تعبیر خوب دوشیدن گاو

خواب دوشیدن گاو به این معنی است که به زودی میراثی دریافت خواهید کرد. ممکن است شما دارایی را از اعضای خانواده خود به ارث ببرید.

 

تعبیر خواب یک گاو چاق

دیدن گاوهای چاق در خواب نمادی از یک سال بارور است. این پیامی است که اکثر اعضای شما مستقل می شوند و به زندگی خود ادامه می دهند، بنابراین دیگر لازم نیست نگران آنها باشید.

 

تعبیر خواب یک گاو لاغر

اگر در خواب یک گاو لاغر ببینید، نماد یک سال ناچیز است. این می تواند به این معنا باشد که شما روی شغلی سرمایه گذاری می کنید که نتایج دلخواه شما را به همراه نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب فرار از یک گاو

اگر خواب ببینید از گاو فرار می کنید، به این معنی است که به زودی ارثی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب گاو شاخ دار

اگر خواب گاوی شاخ دار ببینید، نشانه پرخاشگری است، اما از طرف شما. خون روی شاخ ها نشان دهنده تکبر و حیله گری شماست.

 

تعبیر خواب گاو وحشی

 گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.

تعبیر خواب گاو نر و ماده

 اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می‌یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

 اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید و اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

 

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است.
اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید.

تعبیر خواب گوشت گاو

 • تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
 • اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 • اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب جنگ با گاو (لگد زدن گاو)

 • اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.
 • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
 • اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می‌کنی.

تعبیر خواب گاو حامله

 اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

تعبیر خواب گاو به روایت بزرگان

تعبیر خواب گاو از امام صادق(ع)

دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

 1. فرمانروائی
 2. مال
 3. بزرگی
 4. ریاست
 5. سال نیکو
 6. منفعت بسیار

تعبیر خواب گاو از دانیال نبی(ع)

 • اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود.
 • اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید.
 • اگر دید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

 

 تعبیر خواب گاو از اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 • اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است.
 • اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است.
 • اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود.
 • اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است.
 • اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

تعبیر خواب گاو از محمد ابن سیرین

اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است.

 

تعبیر خواب گاو از جابر مغربی

اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

 

تعبیر خواب گاو از کارل گوستاو یونگ 

 • دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
 • دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.
 • دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید
 • دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است
 • دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود
 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.
 • گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.
 • خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

 

دیدن گرگ در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب تجاوز

تعبیر خواب تجاوز | مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا