۶۰ خاصيت لوح عین علی

یکشنبه 27 آبان 1397 گوناگون
لوح عین علی

 

این طلسم بازوبند حضرت امیر مومنان علی علیه السلام است و دارای ۴۰۰۰۰ خاصیت می باشد. نقل است که بزرگترین و قوی ترین لوح در علوم غریبه لوح عین علی علیه السلام است.

كاملترين توضيحات در خصوص اين لوح شريف در كتاب معظم جامع الفوائد في اسرار المقاصد مرحوم حضرت آيت الله العظمي شيخ حبيب بن موسي الرضا افشاري اروميه ئي النجفي آورده شده است.
ايشان ۶۰ خاصيت تجربه شده را همراه با دستور استفاده توضيح داده و به مجرب بودن آن ها يقين كامل داشته اند.

?۱: آزادي از زندان.
?۲: سلامتي و حفظ در سفر.
?۳: آساني وضع حمل.
?۴: دفع جن و پري.
?۵: عزت و رفعت.
?۶: مقبول القولي و عزيز شدن نزد بزرگان.
?۷: جلب دوستي و محبت (۳روز صورت خود را با آن شسته و نزد فرد برويد).
?۸: آشتي و محبت ميان زن و شوهر (لوح را در بالش قرار دهيد).
?۹: بخت گشايي (۴۰ روز صبح به آن نظر كرده و بگوييد يا مفتح الابواب).
?۱۰: باطل السحر.
?۱۱: ايمني از سحر.
?۱۲: غرق نشدن.
?۱۳: بند آوردن گريه اطفال.
?۱۴: حفظ از سرقت.
?۱۵: دفع درندگان.
?۱۶: دفع گزندگان.
?۱۷: دفع بلايا.
?۱۸: دفع ترس در خواب.
?۱۹: دفع ترس.
?۲۰: مداواي سر درد.
?۲۱: ازدياد توان در پياده رفتن.
?۲۲: فتح و گشايش كارها و مهمات (هر صبح به لوح نگاه كنيد).
?۲۳: مراجعت گمشده و غايب (بنام فرد لوح را نوشته و رو به قبله آويزان كنيد).
?۲۴: دفع غم ها و سختي هاي شديد و افسردگي (به لوح نظر كنيد).
?۲۵: فرو نشاندن خشم و دشمني بزرگان.
?۲۶: مقبول الكلام و حكم شدن.
?۲۷: تسخير جميع خلايق.
?۲۸: رفع اتهام.
?۲۹: رفع بي خوابي.
?۳۰: ثروتمند شدن (۴۰ روز به اين لوح نظر كنيد).
?۳۱: زبان بندي.
?۳۲: دفع كاهل نمازي.
?۳۳: رفع كاهل نمازي.
?۳۴: دفع چشم زخم.
?۳۵: رفع چشم زخم.
?۳۶: فتح و گشايش شديد كسب و كار (همراه داشتن و يا قرار دادن آن روي ديوار محل كسب).
?۳۷: دفع دشمني (در آب جاري انداخته شود).
?۳۸: دفع كدورت (در آب جاري انداخته شود).
?۳۹: تسخير ملوك و سلاطين.
?۴۰: مداواي چشم (در موم پيچيده و در گلاب بياندازيد و با آن گلاب ۷ روز كل صورتتان را بشوييد).
?۴۱: پاسخ آسان به نكير و منكر و بشير و مبشر (در قبر گذاشته شود).
?۴۲: ام الصبيان براي اطفال.
?۴۳: حفظ ايمان از شر شيطان.
?۴۴: دفع جن از جن زده.
?۴۵: دفع آفت از زراعت (در محل كشت و زرع دفن كنيد).
?۴۶: ازدياد شير مادر.
?۴۷: ازدياد شير چهارپايان.
?۴۸: دفع قولنج و بيماري هاي مفصلي.
?۴۹: مداواي قولنج و بيماري هاي مفصلي.
?۵۰: دفع بواسير.
?۵۱: مداواي بواصير.
?۵۲: دفع آسيب از اسب و وسايل نقليه.
?۵۳: دفع نازايي.
?۵۴: درمان نازايي (با آب و گلاب و مشك و زعفران نوشته و آب آن را زن و شوهر بخورند).
?۵۵: دفع شب كوري.
?۵۶: مداواي شب كوري (به آن هر روز نظر كنید).
?۵۷: شكست دادن دشمن (با مشك و گلاب و زعفران نوشته و به بازوي راست ببنديد).
?۵۸: ازدياد جاه و جلال و ثروت و قدرت و عزيز شدن (به بازوي راست ببنديد).
?۵۹: روا شدن حاجت (روي سينه آويزان كرده و نزد فرد مورد نظر برويد).
?۶۰: ايمني از قتل.
?آداب و شرايط به نقل از نسخه خطي ايشان:
بدانكه اين شكل را عين گويند و اصل او عين علي الله است كه عين مفرد نوشته اند. هر كه خواهد اين شكل را بنويسد بايد با طهارت باشد و رعايت مجموع دواير و تشديد و آيات و حروفات مركبه و غير مركبه كه نوشته نمايد چنانچه خواهد كه اثر بخشد. بايد پركار باشد و چون متواتر چنين واقع شده در ساعت نيكو بنويسد و بر همه كس ندهد. مبادا كه كارها نامناسب كنند از عدم اعتقاد به مطالبي كه دارند نرسند و گويند كه خلاف است وصفي نيست كه كج اعتقادان يافته اند. بلكه آنچه در شرح اين شكل نوشته شده همه تحركي باشد. آموزند بعد از آن نوشته اند و اگر با حدي بمطلب نرسد نظر به اعتقاد خود كند و يقين خود را صادق و خالص گرداند بعد از آن اثر بخشد و الله اعلم بالثواب.

 

۲۶۰ اسم دوقلو دختر زیبا و خاص

۲۶۰ اسم جدید و زیبا دختر دوقلو

۱۵جمله انگیزشی زیبا

جملات زیبا در مورد خدای بزرگ و تشکر از خداوند

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا