گیاهان گروهی بزرگ از جانداران بر روی زمین هستند که شامل درختان، علف‌ها، سرخس‌ها خزه‌ها، کاکتوس و ساکولنت‌ها و .. می شوند. گیاهان سبز انرژی خود را از  طریق فتوسنتز به دست می آوردند ، گیاهان همچنین بخش عمده ای از اکسیژن زمین را تامین میکنند و در صنعت کاغذ ، دارو و مصالح ساختمانی کاربرد دارند ، آن ها فاقد اندام حسی و یا حرکت ارادی هستند. تاکنون حدود 350/000 گونه از گیاهان شناسایی شده است ، اولین نوع از گیاهان جلبک های آبزی بودند.

طبقه بندی گیاهان

برای گیاهان حداقل چهار سیستم طبقه‌بندی وجود دارد که در موارد زیر مشترک هستند:
  • آن‌ها توسط ساختار بذر طبقه‌بندی می‌شوند و از طریق دانه‌های برهنه، دانه‌های پوشیده شده یا اسپور‌ها تولید می‌شوند.
  • آن‌ها توسط ساختار بافت، به گیا‌هان غیرآوندی (خزه) و گیا‌هان آوندی (سایر موارد) طبقه‌بندی می‌شوند.
  • گیاهان طبق سیستم طبقه‌بندی خاصی به خزه‌ها، سرخس‌ها، درختچه‌ها، تاک‌ها، درختان و گیا‌هان دارویی تقسیم می‌شوند.
  • این موجودات به صورت عمده در خصوصیات تولید مثل در شاخه یا بخش‌های بزرگی دسته‌بندی می‌شوند.
  • علاوه بر این موارد، طبقه‌بندی دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر زیستگاه است اما کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیا‌هان نیز با توجه به زیستگاهی که در آن زندگی می‌کنند، طبقه‌بندی می‌شوند.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا