گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها

شنبه 19 شهریور 1401 شعر
گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها

گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها شعری از باب اول کتاب بوستان است ، سعدی در آن درباره عاقبت نیکی کردن به دیگران و همچنین آثار بدی کردن به مردم در قالب شعر صحبت کرده است.

 

نکوکار مردم نباشد بدش / نورزد کسی بد که نیک افتدش

شر انگیز هم بر سر شر شود / چو کژدم که با خانه کمتر شود

اگر نفع کس در نهاد تو نیست  / چنین گوهر و سنگ خارا یکی است

غلط گفتم ای یار شایسته خوی  / که نفع است در آهن و سنگ و روی

چنین آدمی مرده به ننگ را / که بر وی فضیلت بود سنگ را

نه هر آدمی زاده از دد به است / که دد ز آدمی زادهٔ بد به است

به است از دد انسان صاحب خرد / نه انسان که در مردم افتد چو دد

چو انسان نداند به جز خورد و خواب / کدامش فضیلت بود بر دواب؟

سوار نگون بخت بی راهرو  / پیاده برد ز او به رفتن گرو

کسی دانهٔ نیکمردی نکاشت / کز او خرمن کام دل برنداشت

نه هرگز شنیدیم در عمر خویش / که بدمرد را نیکی آمد به پیش

گفتار اندر غنیمت شمردن جوانی پیش از پیری

حکایت در این معنی

حکایت شحنه مردم آزار

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا