کتاب‌خواندن را می‌توان به فعالیتی مثل غذاخوردن تشبیه کرد. دلایلِ بسیاری وجود دارد که کتاب‌خواندن را در برنامه‌ی هر روز خود قرار دهیم. البته این به آن معنا نیست که همه‌ی انسان‌ها باید تمامِ کتاب‌های دنیا را بخوانند. اتفاقاً بهتر است هر فردی کتاب‌هایی را انتخاب کند که دوست دارد. برای این کار می‌توانید خلاصه‌ی پشتِ جلد را نگاه کنید و یا مقدمه یا سخن نویسنده‌ی آن را بخوانید. هر نویسنده، زمانی که کتابی را می‌نویسد، تمامِ مردم دنیا را خواننده‌ی کتابِ خود نمی‌داند. حتماً خوانندگانی با ویژگی‌های به‌خصوصی در نظر دارد و شاید شما در آن دسته از خوانندگان نباشید؛ بنابراین کتابی را انتخاب کنید که برای شما نوشته شده باشد. مطمئن باشید که برای تمامِ عمرتان کتاب‌هایی وجود دارد که بتوانید از خواندنشان لذت ببرید.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا