بافت پلیور مردانه/3 مدل یقه اسکی، یقه گرد، یقه هفت

چهارشنبه 2 شهریور 1401 خانه داری ، دسته‌بندی نشده
بافت پلیور مردانه

بافت پلیور مردانه

در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا 3 مدل بافت پلیور مردانه ما همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و نحوه بافت 3 مدل بسیار زیبا شال سه گوش و بافت کلاه مدل برگ  و بافت مدل برگی برای ژاکت دخترانه  را آموزش دادیم را ببینید.همراه ما باشید

(مدل شماره ۱) بافت پلیور مردانه یقه اسکی

وسایل مورد نیاز:

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی _ میل شماره ی ۵

 

طریقه بافت تکه جلو :

۱۲۰دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۱۲ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . بعد از آن با میل و نقشه داده شده بافت را تا بلندی ۴۳ سانتی متر ادامه دهید .

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۲ + ۳ + ۴ دانه هریک رج در میان کم کنید و تا بلندی ۲۲ سانتی متر ادامه دهید .

بعد از آن جهت گودی یقه دانه ها را تقسیم بر ۲ کنید و ۱۰ دانه وسط را کور کنید و دو تکه را جداگانه تا بلندی ۵ سانتی متر ببافید و هر یک رج در میان در سمت یقه ۲ + ۲ + ۳ + ۳ دانه کم کنید .

 

طریقه بافت تکه پشت

۱۲۰ دانه سر انداخته شود . تا بلندی ۱۲ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . بعد از آن با میل و نقشه داده شده بافت را تا بلندی ۴۳ سانتی متر مانند تکه جلو ادامه دهید .

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۲ + ۳ + ۴ دانه کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۵ سانتی متر ادامه دهید .

از سمت راست بافت به اندازه سرشانه تکه جلو جهت گودی پشت گردن دانه جدا کرده و همان تعداد دانه را تا بلندی ۲ سانتی متر ببافید .

از سمت چپ بافت به اندازه سمت راست دانه جدا کرده و تا بلندی ۲ سانتی متر ببافید . دانه های باقیمانده وسط را کور کنید .

 

طریقه بافت آستین:

۶۰ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۱۷ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید و بعد از آن هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید و تا بلندی ۴۱ سانتی متر ببافید .

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۲ + ۲ + ۴ دانه کم کنید و در ادامه هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید و تا بلندی ۲۵ سانتی متر ادامه دهید .

دانه های باقیمانده را کور کنید و آستین بعدی را نیز به همین صورت ببافید . درزهای سرشانه و کناری و آستین ها را به هم وصل کنید . دور تا دور یقه را ۱۰۰ دانه گرفته و تا بلندی ۱۴ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید .

 

پلیور مردانه یقه اسکی

پلیور مردانه یقه اسکی

(مدل شماره۲) بافت پلیور یقه گرد

وسایل مورد نیاز:

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی _ میل شماره5

 

طریقه بافت تکه جلو:

۱۲۸ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۶ سانتی متر ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید . بعد از آن با ۲ تا از زیر ۲ تا از رو بافت را ادامه دهید . ۲ دانه از زیرها را به صورت جودانه ببافید یعنی در رج دوم ۲ تا از زیر را برعکس ببافید . به همین صورتبافت را تا بلندی ۴۳ سانتی متر ببافید .

بعد از آن جهت گردی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱ + ۱ + ۲ + ۳ دانه هریک رج در میان کم کنید و بافت را تا بلندی ۱۶ سانتی متر ببافید سپس جهت گودی یقه دانه ها را تقسیم بر ۲ کنید و دانه وسط را کور کنید . دانه های باقیمانده دو طرف را به صورت جداگانه ببافید و هر یک رج در میان در سمت وسط یعنی یقه ۱ + ۱ + ۳ + ۴ + ۴ + ۶ دانه کم کنید و بافت را تا بلندی ۸ سانتی متر ادامه دهید .

دانه های باقی مانده سمت چپ را نیز به همین صورت ببافید .

 

طریقه بافت تکه پشت :

۱۲۸ دانه انداخته شود و تا بلندی ۶ سانتی متر کشباف ببافید . بعد از آن مانندتکه جلو تا بلندی ۴۳ سانتی متر ببافید و جهت گودی حلقه آستین هریک ج در میان ۱ + ۱ + ۲ + ۳ دانه کم کنید و بافت را تا بلندی ۲۴ سانتی متر ادامه دهید

 

طریقه بافت آستین :

۶۶ دانه سر انداخته شود و تا بلندی ۸ سانتی متر ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید و بعد از آن طبق نمونه بافت بافته و هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید و بافت را تا بلندی ۳۱ سانتی متر ادامه دهید

بعد از آن جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف ۱ + ۲ + ۳ دانه کم کنید و در ادامه هریک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کور کنید و بافت را تا بلندی ۲۲ سانتی متر ادامه دهید . آستین بعدی را هم به همین صورت ببافید .

درزهای سرشانه و درزهای کناری و آستین ها را به هم وصل کرده و دور تا دور یقه را دانه گرفته و تا بلندی ۳ سانتی متر کشباف ۲ تا از زیر -۲ تا از رو ببافید .

 

پلیور یقه گرد

پلیور یقه گرد

 

( مدل شماره ۳) بافت پلیور یقه هفت مردانه

وسایل مورد نیاز :

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی روشن ،یک کلاف ۱۰۰ گرمی

 

طریقه بافت پشت :

۹۰ دانه سر انداخته شود . با رنگ تیره -۲ سانتی متر کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید . بعد از آن با بافت یک رج از زیر یک رج از رو با رنگ روشن تا بلندی ۴۷ سانتی متر ادامه دهید . سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱ + ۲ + ۳ + ۴ دانه کم کنید

بافت را تا بلندی ۱۷ سانتی متر دیگر ببافید . جهت گودی پشت یقه ۲۰ دانه وسط را کور کنید و دانه های باقی مانده دو طرف را به صورت جداگانه تا بلندی ۳ سانتی متر دیگر ادامه دهید . هریک رج در میان یک دانه در سمت یقه کم کنید .

 

طریقه بافت تکه جلو:

90انداخته شود . مانند تکه پشت 2 سانتی متر کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید . بافت را با یک رج از زیر یک رج از رو تا بلندی 42 سانتی متر ادامه دهید . بعد از آن جهت هفت یقه دانه ها را تقسیم بر 2۲ کنید . هر قسمت را به صورت جداگانه ببافيد .

دانه های سمت راست را بافته و هریک رج در میان باج رفت و برگشت یک دانه در سمت یقه کم کنید . بافت را تا بلندی 5 سانتی متر ببافید . از سمت دیگر بافت جیت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان ۱ + ۲ + ۲ + ۴ دانه کم کنید . بافت را تا بلندی20 سانتی متر دیگر ببافید . همچنان از سمت یقه یک دانه کم کنید . دانه های سمت چپ را نیز مانند دانه های سمت راست ببافید .

 

طریقه بافت آستین :

۵۰ دانه سر انداخته و با رنگ روشن تا بلندی ۶ سانتی متر کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید . با رنگ تیره تا بلندی ۶ سانتی متر دیگر یک رج از زیر یک رج از رو ببافید . هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید . بافت را تا بلندی ۴۷ سانتی متر با رنگ روشن ادامه دهید .

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱ + ۲ + ۳ دانه و در ادامه یک دانه یک دانه یک رج در میان کم کنید . بافت را تا بلندی ۱۸ سانتی متر ادامه دهید . دانه های باقی مانده را کور کنید . آستین بعدی را نیز به همین صورت ببافید .

درزهای سرشانه و درزهای کناری و آستین ها را به هم وصل کنید . از گوشه سمت چپ یقه جلو دور تا دور تا گوشه سمت راست دانه گرفته و تا بلندی ۳ سانتی متر با تغییر دادن رنگ کامواها ببافید . در آخر دانه ها را کور کنید . درز وسط یقه را روی هم گذاشته و بدوزید .

 

پلیور یقه هفت مردانه

پلیور یقه هفت مردانه

ویکی پدیا

IMG ۲۰۲۱۱۰۲۹ ۲۲۱۷۵۹ scaled 155x300 1

بافت کلاه دخترانه/بافت کلاه با قلاب

بهترین سرگرمی ها برای زنان

24 بهترین سرگرمی ها برای زنان

آخرین دیدگاه‌ها

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا