مدح محمد بن سعد بن ابوبکر

پنج‌شنبه 3 شهریور 1401 شعر

شعر مدح محمد بن سعد بن ابوبکر از اشعار بوستان سعدی می باشد که در آن به نیایش از هفتمین اتابک از اتابکان فارس پرداخته است ، این شعر در بخش نیایش خداوند قرار دارد.

 

اتابک محمد شه نیکبخت / خداوند تاج و خداوند تخت

جوان جوان‌بخت روشن‌ضمیر / به دولت جوان و به تدبیر پیر

به دانش بزرگ و به همت بلند / به بازو دلیر و به دل هوشمند

زهی دولت مادر روزگار / که رودی چنین پرورد در کنار

به دست کرم آب دریا ببرد / به رفعت محل ثریا ببرد

زهی چشم دولت به روی تو باز / سر شهریاران گردن فراز

صدف را که بینی ز دردانه پر / نه آن قدر دارد که یکدانه در

تو آن در مکنون یکدانه‌ای /که پیرایهٔ سلطنت خانه‌ای

نگه دار یارب به چشم خودش / بپرهیز از آسیب چشم بدش

خدایا در آفاق نامی کنش / به توفیق طاعت گرامی کنش

مقیمش در انصاف و تقوی بدار / مرادش به دنیا و عقبی برآر

غم از دشمن ناپسندش مباد /  وز اندیشه بر دل گزندش مباد

بهشتی درخت آورد چون تو بار /  پسر نامجوی و پدر نامدار

از آن خاندان خیر بیگانه دان / که باشند بدخواه این خاندان

زهی دین و دانش، زهی عدل و داد /  زهی ملک و دولت که پاینده باد

نگنجد کرمهای حق در قیاس /  چه خدمت گزارد زبان سپاس؟

خدایا تو این شاه درویش دوست /  که آسایش خلق در ظل اوست

حکایت در معنی استیلای عشق بر عقل

بسی بر سر خلق پاینده دار  /  به توفیق طاعت دلش زنده دار

برومند دارش درخت امید / سرش سبز و رویش به رحمت سفید

به راه تکلف مرو سعدیا /  اگر صدق داری بیار و بیا

تو منزل شناسی و شه راهرو / تو حقگوی و خسرو حقایق شنو

چه حاجت که نه کرسی آسمان / نهی زیر پای قزل ارسلان

مگو پای عزت بر افلاک نه /  بگو روی اخلاص بر خاک نه

بطاعت بنه چهره بر آستان /  که این است سر جاده راستان

اگر بنده‌ای سر بر این در بنه /  کلاه خداوندی از سر بنه

به درگاه فرمانده ذوالجلال /  چو درویش پیش توانگر بنال

چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش /  چو درویش مخلص برآور خروش

که پروردگارا توانگر تویی /  توانا و درویش پرور تویی

نه کشور خدایم نه فرماندهم /  یکی از گدایان این درگهم

تو بر خیر و نیکی دهم دسترس /  وگر نه چه خیر آید از من به کس؟

دعا کن به شب چون گدایان به سوز /  اگر می‌کنی پادشاهی به روز

کمر بسته گردن کشان بر درت /  تو بر آستان عبادت سرت

زهی بندگان را خداوندگار / خداوند را بندهٔ حق گزار

حکایت درباره لطف خداوند به انسان

مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا